ขั้นตอนการยื่นสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ มสธ.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฝากใบสมัครตำแหน่งอาจารย์ ออนไลน์

เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease (Covid-19)] ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปิดทำการชั่วคราว จึงขอเลื่อนวันเริ่มบรรจุบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง จากเดิมวันที่ 1 เมษายน 2563 ไปเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครงานโดยวิธีการฝากใบสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ออนไลน์
โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดำเนินการกรอกใบสมัคร และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง ส่งไปยังมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนที่ระบุ และเมื่อมหาวิทยาลัยกำหนดประกาศรับสมัคร และจำนวนอัตราแล้ว จะดำเนินแจ้งข่าวประกาศอีกครั้งหนึ่ง โดยมีหน่วยงานที่ประสงค์รับสมัคร ดังนี้

      สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
      สาขาวิชาศิลปศาสตร์
      สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
      สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์   
      สาขาวิชารัฐศาสตร์
      สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
      สาขาวิชานิเทศศาสตร์
      สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
      สำนักเทคโลยีการศึกษา

 ช่องทางการสมัคร

1. Download ใบสมัคร และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2. เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์รูปถ่าย (jpg), สำเนาบัตรประชาชน (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนบ้าน (pdf, jpg), สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (pdf, jpg), สำเนาเปลี่ยนชื่อ/ สกุล (ถ้ามี) (pdf, jpg) และ ไฟล์ CV หรือ Resume (word,pdf) ) โดยการ scan หรือทำให้เป็นไฟล์ เพื่อ upload เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
3. เมื่อเตรียมไฟล์ใบสมัครและไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัครออนไลน์
4. ผลงานทางวิชาการที่ระบุไว้ในใบสมัครทุกผลงาน ให้นำมาเสนอต่อคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์ด้วย
6. ทำการ Print ใบสมัคร และเอกทั้งหมด มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์

 

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดไว้เพิ่มเติมตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร และมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
    (1) มีสัญชาติไทย
    (2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
    (1) ปริญญาเอก หรือปริญญาโท ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด หรือ
    (2) ปริญญาโท และอยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอก โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
    (3) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้

รายการ

การทดสอบภาษาอังกฤษ

คะแนนขั้นต่ำ

วุฒิปริญญาเอก

วุฒิปริญญาโท

TOEFL Paper

550

510

TOEFL CBT

213

180

TOEFL IBT

79

64

CU-TEP

75

60

TU-GET

550

440

KU-EPT

65

52

IELTS

6.5

5

TOEIC

700

600

STOU-EPT (E-Testing)

แต่ละ Part ไม่ต่ำกว่าระดับ B2


ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องนำคะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฯไปยื่นต่อมหาวิทยาลัย กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมีคะแนนทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ทั้งนี้ภายในระยะเวลาของสัญญาจ้างฉบับทดลองงาน 1 ปี จะต้องนำผลคะแนนตามเกณฑ์ที่ มสธ.กำหนดในประกาศรับสมัครฯ ไปยื่นต่อมหาวิทยาลัย
 
สำหรับผู้ที่เคยสมัครในตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาแล้ว แต่ไม่ผ่าน การคัดเลือกจะไม่ได้รับการพิจารณา เว้นแต่ผู้ที่มีคุณวุฒิ หรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นจากที่เคยสมัครครั้งก่อน หรือสมัครต่างสาขาวิชา

ยื่นใบสมัครออนไลน์


ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ (เก่า)

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา (เก่า)

 

สอบถามรายละเอียดการสมัคร โทร.02-504-7960 และ 02-504-7133

340 | Login | |