แบบฟอร์มแสดงความจำนงเลือกรูปแบบการสอบปลายภาค 2/2563
ระดับปริญญาตรี และโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 114 (รหัสรุ่น 633)

ขณะนี้ ปิดรับการแสดงความจำนงเลือกรูปแบบการสอบปลายภาค 2/2563 แล้ว

ขั้นตอนที่ 1 การยืนยันตัวตน

โปรดกรอกเลขประจำตัวนักศึกษา/ผู้เรียน และเลขบัตรประชาชนหรือ Passport ในแบบฟอร์มเพื่อยืนยันตัวตน

โปรดเลือกใช้

จัดทำโดยสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. email: re.reoffice@stou.ac.th