แบบฟอร์มเลือกรูปแบบการสอบกลางภาค/สอบปลายภาคระดับปริญญาตรีภาคที่ 2/2563 และโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 114 (รหัสรุ่น 633)

มหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจการเลือกรูปแบบการสอบ

คำชี้แจง : มหาวิทยาลัยฯ จัดสอบออนไลน์ในการสอบกลางภาคและสอบปลายภาคควบคู่กับการจัดการสอบที่สนามสอบ ดังนั้น เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงในการเลือกรูปแบบการสอบ โดยกำหนดระยะเวลาในการเลือกรูปแบบการสอบ ดังนี้
1) การสอบกลางภาคที่จะสอบวันที่ 6 มิถุนายน 2564 กำหนดให้นักศึกษาที่เลือกแผน ก2 เท่านั้น แสดงความจำนงเลือกรูปแบบการสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
2) การสอบปลายภาคที่จะสอบวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2564 กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 114 (รหัสรุ่น 633) แสดงความจำนงเลือกรูปแบบการสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2564

หมายเหตุ:
1) นักศึกษาที่จะแสดงความจำนงในการเลือกรูปแบบการสอบจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 หรือต้องสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 114 (รหัสรุ่น 633) และมีข้อมูลการลงทะเบียนอยู่ในระบบแล้วเท่านั้น
2) นักศึกษาที่จะแสดงความจำนงในการเลือกรูปแบบการสอบกลางภาค จะต้องเลือกแผนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เลือกรูปแบบการสอบได้
3) นักศึกษาที่มี 2 สถานภาพคือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรให้เลือกรูปแบบการสอบแบบเดียวกันทั้ง 2 สถานะ ทั้งนี้ เมื่อเลือกรูปแบบการสอบแบบใดแล้ว ทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะมีรูปแบบการสอบแบบเดียวกัน
4) นักศึกษาลักษณะพิเศษที่สอบห้องสอบชั้นล่างหรือห้องปฐมพยาบาล ก่อนเลือกรูปแบบการสอบ โปรดติดต่อฝ่ายจัดสอบที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-2504-7257
5) นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ โปรดคลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ก่อนเลือกรูปแบบการสอบ
ทั้งนี้ หากนักศึกษาหรือผู้เรียนไม่แจ้งความประสงค์เลือกรูปแบบการสอบ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบกลางภาคและปลายภาคให้ที่สนามสอบ
**กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบที่เลือกไว้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยกรอกเลขประจำตัวลงในแบบฟอร์มอีกครั้งเพื่อแก้ไขความต้องการได้ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 การยืนยันตัวตน

โปรดกรอกเลขประจำตัวนักศึกษา/ผู้เรียน และเลขบัตรประชาชนหรือ Passport ในแบบฟอร์มเพื่อยืนยันตัวตน

โปรดเลือกใช้

จัดทำโดยสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. email: re.reoffice@stou.ac.th