มสธ. > เกี่ยวกับ มสธ.
 
 
 
stou   ตราประจำมหาวิทยาลัย


     มหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์เรียงกันภายใต้พระมหามงกุฏ
นำมาประกอบกับส่วนยอดของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย

 
 
 
 
stou   สีประจำมหาวิทยาลัย

     สำหรับสีประจำมหาวิทยาลัยนั้น สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 5/2523 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2523 มีมติเลือกสีเขียวทอง โดยให้เหตุผลว่า
  - สีเขียว เป็นสีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
  - สีทอง เป้นสีแห่งสิริมงคล
 
 
 
 
stou   เสื้อครุยมหาวิทยาลัย

      มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ใช้เสื้อครุยไทย ซึ่งเป็นผ้าโปร่งสีขาว มีแถบสีทองคาดเขียวขลิบบริเวณขายเสื้อและแขนเสื้อ ที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีวงกลมสีทองและกลางวงกลมติดตรามหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น
      - ระดับปริญญาตรี    มีวงกลมที่หน้าอกเสื้อข้างละ 1 วง
      - ระดับปริญญาโท    มีวงกลมที่หน้าอกเสื้อข้างละ 2 วง
      - ระดับปริญญาเอก   มีวงกลมที่หน้าอกเสื้อข้างละ 3 วง

 
 
 
 
stou   ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

     มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ต้นปาริชาตหรือต้นทองหลางลายเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีใบเป็นสีเขียวและเส้นใบเป็นสีทอง ตรงกับสีเขียว-ทองซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

 
 
 
 
stou   รายนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 7 มกราคม พ.ศ.2522 - 7 มกราคม พ.ศ.2526 (วาระที่ 1)
  7 มกราคม พ.ศ.2526 - 6 มกราคม พ.ศ.2530 (วาระที่ 2)
  7 มกราคม พ.ศ.2530 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2530 (วาระที่ 3)
2. ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2530 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 (วาระที่ 1)
  20 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 (วาระที่ 2)
  20 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 - 22 มีนาคม พ.ศ.2543 (วาระที่ 3)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร 2 มีนาคม พ.ศ.2543 - 1 พฤษภาคม พ.ศ.2547
4. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2547 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2551
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2555
 
 
[ กลับหน้าแรก | กลับด้านบน ]
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  โทร. 02 504 7231-6