มสธ. > คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
 
 
 
stou   คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครผู้ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
          1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
          2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรก
          3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า
          4. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
          5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
          ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาดังกล่าว สามารถสมัครเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และประกาศนียบัตรในสาขาวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
          ทั้งนี้ ในบางสาขาวิชา ผู้สมัคราต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ ขอให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร
 
 
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  โทร. 02 504 7231-6