1. ชื่อเรื่อง : ราคากลางจัดจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
2. ชื่อเรื่อง : ราคากลางจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
3. ชื่อเรื่อง : ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
4. ชื่อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 งาน