โครงการสืบสานสารสนเทศท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทยจากปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น