ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

ดร.มาโนช กล้องเจริญ

ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

ปริญญาตรี กศ.บ. เอกชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

ปริญญาโท ค.ม. เอกบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก Ph.D. EDUCATION SARDAR PATEL UNIVERSITY

รายละเอียดประวัติการทำงาน

   
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา

นายพิษณุพร รุโจปการ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารรัฐกิจ (รป.บ)

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยพัฒนาการ (ศษ.ม.)

โทร 0 -3938-9431-3 ต่อ 103

นางอุรชา อ่อนลมัย

ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (บธ.บ.)

ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ. )

ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาครอบครัวและสังคม (คศ.ม.)

โทร 0 -3938-9431-3 ต่อ 123

นายกิตติศักดิ์ แก้วหล่อ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.)

บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป (บธ.บ.)

โทร 0 -3938-9431-3 ต่อ 104

นายณรงค์ศักดิ์ หมวกหมื่นไวย

ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จิตรกรรม (ศป.บ.)

ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

โทร 0 -3938-9431-3 ต่อ 104

   
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นายมารุต ณ พัทลุง

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ (วท.บ. )

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.ม. )

โทร 0 -3938-9431-3 ต่อ 109

นางสาวสุมลมาลย์  สร้อยรัตน์

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (นศ.ม. )

โทร 0 -3938-9431-3  ต่อ 110

นางสาวภารดี  ศรีบัวน้อย

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)

โทร 0 -3938-9431-3  ต่อ 110

นายฐาปกรณ์  นาคปทุมมา

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (ค.บ.)

โทร 0 -3938-9431-3 

นายชุมพล  น้ำทิพย์

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า (อส.บ.)

โทร 0 -3938-9431-3 

   
งานอำนวยการและธุรการ

นางณัชชามนต์ นิธิโชติพัฒน์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (บธ.บ.)

โทร 0 -3938-9431-3 ต่อ 102

นางอนงค์นารถ ปานมณี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)

โทร 0 -3938-9431-3 ต่อ 107

นางสาวฐิติมา นันทวิสาร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

โทร 0 -3938-9431-3 ต่อ 101

นายธนภณ วรโภคาสิน

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โทร 0 -3938-9431-3

นายกำธรพล อิ่มผ่อง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โทร 0 -3938-9431-3

นางสาวกลิ่นขจร ชมจันทร์

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โทร 0 -3938-9431-3

นางสำราญ ชูจิตร

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โทร 0 -3938-9431-3