การเลือกวิธีการสอบไล่ภาค 2/2562 และโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 110

รับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 112 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รับสมัครสอบ STOU-EPT (E-Testing)

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ให้บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา
การจัดการความรู้ ประจำปี 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา แนะแนวการศึกษา แนะแนวการศึกษา


 
 
 
 
 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ตู้ปณ.33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001 โทรศัพท์ 075-378680-8 โทรสาร 075-378686 อีเมล์ nr.adoffice@stou.ac.th