รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ภาคต้น


โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ รุ่นที่ 108 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ Walk-in Exam

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ให้บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา
 
 
 
 
 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ตู้ปณ.33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001 โทรศัพท์ 075-378680-8 โทรสาร 075-378686 อีเมล์ nr.adoffice@stou.ac.th