::  
 
 
 
ชาวไทยพวน
  จังหวัดปทุมธานี
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  จังหวัดนครนายก
 
 
 
จังหวัดสมุทรปราการ
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัดสระบุรี
  จังหวัดปราจีนบุรี
ขอขอบพระคุณทุกข้อมูล เนื้อหาและรูปภาพ จากทุกแหล่งข้อมูล เว็บไซต์และหนังสือต่างๆ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ห้องสมุด ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก
196 หมู่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
Tel. 0-3730-6247-49 Fax. 0-3730-6244 ต่อ 113
โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต(VOIP) 8873,8874
ติดต่อห้องสมุด ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

Email: nk.adoffice@stou.ac.th