ภาพกิจกรรม
31 มี.ค.63 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและป้องกับโควิท19ที่ทำการศวน.มสธ.เพชรบุรี
20 มี.ค.63 ประชุม​บุคลากรศูนย์
20 มี.ค.63 format เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง
20 มี.ค.63 ตรวจสอบอะไหล่รถยนต์ที่จะทำการเปลี่ยนในการซ่อมบำรุง​ รถตู้ศูนย์​ฯ​
19 มี.ค.63 ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการการ ศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
18 มี.ค.63 ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการการ ศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
18 ม.ค.63 ประสานและควบคุมช่างที่มาเดินสายระบบคอมพิวเตอร์ (Wifi) จำนวน 16 จุด
17 มี.ค.63 ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
ดูข่าวย้อนหลังทั้งหมด
กำหนดการการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
+ระเบียบการ
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก  
+ใบสมัคร
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+อื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
ช่องว่าง
รายการวิทยุ
ผลงานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติการงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี-[ทักษกร แก้วประดิษฐ์]
คู่มือปฏิบัติงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี-[วโรรส แก้วประดับ]

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th
ปรับปรุง: 2/04/2563

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช