ภาพกิจกรรม
17 ม.ค.63 บุคลากร​ศูนย์​ฯ​ ช่วยกัน​ขนข้าวสารที่ปลูกในพื้นที่นาศูนย์​ฯ​
16 ม.ค.63 ให้บริการรับสมัคร ป.ตรี ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/62
16 ม.ค.63 เข้าพบผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานเพื่อสวัสดีปีใหม่
15 ม.ค.63 แลความเรียบร้อยของช่างที่มาดำเนินการปรับปรุง​ห้องประชุม​ศักดิเดชน์​
15 ม.ค.63 งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
15 ม.ค.63 ออกบริการการศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียน ฯ
15 ม.ค.63 ประชุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจรับป้ายศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด
14 ม.ค.63 เตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่
ดูข่าวย้อนหลังทั้งหมด
กำหนดการการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
+ระเบียบการ
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก  
+ใบสมัคร
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+อื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
ช่องว่าง
รายการวิทยุ
ผลงานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติการงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี-[ทักษกร แก้วประดิษฐ์]
คู่มือปฏิบัติงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี-[วโรรส แก้วประดับ]

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th
ปรับปรุง: 23/01/2563

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช