ภาพกิจกรรม
23 พ.ค.62 จัดรายการสาระ น่ารู้กับ มสธ.
21 พ.ค.62 ร่วมพิธีลงนามในประกาศเจตนารมณ์เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรม
19 พ.ค.62 จัดสอบการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษSTOU-EPT(e-Testing)
17 พ.ค.62 ประชุมชี้แจง การถ่ายทอดสดแผนบริหารความเสี่ยง
14 พ.ค.62 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ รศ.กัลยา กาญจนบุรานนท์
10 พ.ค.62 จัดกิจกรรมการประชุมชมรมบัณฑิต มสธ. ครั้งที่ 2/2562
6 พ.ค.62 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
26 เม.ย.62 ร่วมกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมบัณฑิต มสธ.ราชบุรี
กำหนดการการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
จังหวัดสถานที่วันที่
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 เม.ย.-20 ก.ย.62
เพชรบุรีร.ร.เบญจมเทพอุทิศ[ครั้งที่ 1]:11-12 พ.ย.62
อ่านต่อ...
+ระเบียบการ
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก  
+ใบสมัคร
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+อื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
ช่องว่าง
รายการวิทยุ
ผลงานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติการงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี-[ทักษกร แก้วประดิษฐ์]
คู่มือปฏิบัติงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี-[วโรรส แก้วประดับ]

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th
ปรับปรุง: 23/5/2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช