ภาพกิจกรรม
16 ต.ค.62 ควบคุมดูแลช่างที่มาปรับปรุงห้องประชุมศักดิเดชน์
15 ต.ค.62 ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ
10 ต.ค.62 ปรึกษาและออกแบบติดตั้งระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นด์และห้อง OSS
8 ต.ค.62 ให้บริการงานทะเบียน และตามปัญหานักศึกษาในเรือนจำกลางเพชรบุรี
4 ต.ค.62 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายฉัตรชัย อาชาวิลาวัณย์(เล็ก)
4 ต.ค.62 ประชุมรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฯ
3 ต.ค.62 คณะผู้ประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
2 ต.ค.62 ทำที่ไล่นกพิราบที่บินมาเกาะและทำรังบนหลังคาศูนย์ฯ
กำหนดการการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
จังหวัดสถานที่วันที่
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 เม.ย.-20 ก.ย.62
อ่านต่อ...
+ระเบียบการ
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก  
+ใบสมัคร
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+อื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
ช่องว่าง
รายการวิทยุ
ผลงานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติการงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี-[ทักษกร แก้วประดิษฐ์]
คู่มือปฏิบัติงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี-[วโรรส แก้วประดับ]

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th
ปรับปรุง: 16/10/2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช