ภาพกิจกรรม
22 ส.ค.62 ร่วมออกโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
22 ส.ค.62 ให้บริการห้องประชุมขนาดกลางแก่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเพชรบุรี
21 ส.ค.62 ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ​ ประจำเดือนสิงหาคม​
21 ส.ค.62 ร่วมออกจัดกิจกรรม​วันวิทยาศาสตร์
21 ส.ค.62 ร่วมออกโครงการ​ เพชรบุรีเข้มแข็งฯ
21 ส.ค.62 ประชุมกับงานประสานศูนย์ฯ และผอ.ศูนย์ฯ ต่าง ๆ
21 ส.ค.62 ให้บริการห้องประชุมขนาดกลางแก่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเพชรบุรี
20 ส.ค.62 ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด
กำหนดการการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
จังหวัดสถานที่วันที่
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 เม.ย.-20 ก.ย.62
เพชรบุรีร.ร.เบญจมเทพอุทิศ[ครั้งที่ 1]:11-12 พ.ย.62
อ่านต่อ...
+ระเบียบการ
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก  
+ใบสมัคร
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+อื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
ช่องว่าง
รายการวิทยุ
ผลงานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติการงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี-[ทักษกร แก้วประดิษฐ์]
คู่มือปฏิบัติงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี-[วโรรส แก้วประดับ]

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th
ปรับปรุง: 22/8/2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช