ภาพกิจกรรม
8 เม.ย.64 ให้บริการงานทะเบียน คำร้อง และ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
9 เม.ย.64 ประชุม​บุคลากร​ที่จะออกไปให้บริการ​งานทะเบียน​และ​คำร้อง​ รับสมัคร​นักศึกษา​ใหม่​ ณ​ สนามสอบ​ ปีการศึกษา​ 1/2563
8 เม.ย.64 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร และคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ
8 เม.ย.64 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
3 เม.ย.64 สัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา ชุดวิชา 23723 การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3 เม.ย.64 สัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) ชุดวิชา 41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง
23-27 มี.ค.64 จัดทำเอกสารแจ้งเตือนการลงทะเบียนแก่นักศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การให้บริการงานทะเบียนและงานรับสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานที่
23-27 มี.ค.64 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ส่งถึงหน่วยงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยเอกชน
ดูข่าวย้อนหลังทั้งหมด
+ระเบียบการ
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก -ตรวจสอบผลการสมัครเป็นนศ./ผู้เรียนใหม่
+ใบสมัคร
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+อื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
ช่องว่าง
รายการวิทยุ
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
เลขที่ 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3240-3801-5 โทรสาร 0-3240-3811 โทรศัพท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต(VOIP) 8770-8774 และ 8987
Update:16/4/2564