ภาพกิจกรรม
5 ส.ค.64 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทางสวท.เพชรบุรี
3 ส.ค.64 จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3 ส.ค.64 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าบริเวณโถงทางเดินหน้าห้องอำนวยการ
3 ส.ค.64 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี
2 ส.ค.64 ร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)
30 ก.ค.64 บริการรับสมัคร ลงทะเบียน และคำร้อง ภาค 1/2564 แก่นักศึกษาผู้ต้องขัง เรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี
29 ก.ค.64 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี
23 ก.ค.64 ​เปลี่ยนหลอดไฟ​ห้องสมุด​ 3​ หลอด​ งานอำนวย​การ​ 1​ หลอด​ หน้าห้องเทคโน​ 1​ หลอด​
ดูข่าวย้อนหลังทั้งหมด
+ระเบียบการ
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก -ตรวจสอบผลการสมัครเป็นนศ./ผู้เรียนใหม่
+ใบสมัคร
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+อื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
ช่องว่าง
รายการวิทยุ
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
เลขที่ 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3240-3801-5 โทรสาร 0-3240-3811 โทรศัพท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต(VOIP) 8770-8774 และ 8987
Update:6/8/2564