ภาพกิจกรรม
15 ก.พ.62 บริการแนะแนวการศึกษา แนะนำหลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
14 ก.พ.62 จัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม
13 ก.พ.62 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อบรมการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกการประชุม
11-13 ก.พ. 62 ร่วมจัดนิทรรศการ "ทราวดี วิถีถิ่น วิถีทำ นำภูมิปัญญา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ "
10 ก.พ.62 กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสมุทรสงคราม
9 ก.พ.62 เปลี่ยนลูกรอก ทาสีเสาธงและเปลี่ยนเชือกใหม่แทนของเก่าที่ชำรุด
8 ก.พ.62 บริการแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. และจัดนิทรรศการการศึกษาทางไกล
8 ก.พ.62 ร่วมกิจกรรมงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 "
กำหนดการการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
จังหวัดสถานที่วันที่
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 พ.ย. 61 - 16 ก.พ. 62
นครปฐมห้างสรรพสินค้า Big C จังหวัดนครปฐม[ครั้งที่ 1]:16-17 ก.พ.62
อ่านต่อ...
+ใบสมัครเรียน
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+ระเบียบการรับสมัคร
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก  
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -คู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2561
+รายละเอียดอื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
รายการวิทยุ
คู่มือการปฏิบัติงานการสืบค้นฐานข้อมูลฯ
ผลงานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี-[วโรรส แก้วประดับ]
คู่มือปฏิบัติการงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี-[ทักษกร แก้วประดิษฐ์]

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช