ภาพกิจกรรม
4 ส.ค.63 ออกรับสมัครนักศึกษาใหม่ และรับลงทะเบียน ภาค1/2563
4 ส.ค.63 ศึกษาขึ้นตอนการใช้งานเครื่อง EDC ของธนาคารกสิกรไทย
3 ส.ค.63 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ต้อนรับรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรี
3 ส.ค.63 การสอบ STOU EPT
30​ ก.ค.63 รับสมัครนักศึกษาใหม่ และรับลงทะเบียน ภาค1/2563
30 ก.ค.63 แนวปฏิบัติการให้บริการห้องสมุดในวิถีแบบ New normal ของศวน. เพชรบุรี
23 ก.ค.63 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล บริเวณห้องโถงหน้าพระรูป รัชกาลที่ ๑๐
22 ก.ค.63 Wrap Keyboard เพื่อป้องกันโควิด-19
ดูข่าวย้อนหลังทั้งหมด
กำหนดการการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
+ระเบียบการ
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก  
+ใบสมัคร
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+อื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
ช่องว่าง
รายการวิทยุ
ผลงานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติการงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี-[เชษฐ์นครินทร์ แก้วประดิษฐ์]
คู่มือปฏิบัติงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี-[วโรรส แก้วประดับ]

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th
ปรับปรุง: 4/8/2563

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช