ภาพกิจกรรม
17 พ.ย.62 จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
15 พ.ย.62 ประสานงานช่างแอร์จากบริษัทติดตั้งแอร์
15 พ.ย.62 จัดนิทรรศการการศึกษาทางไกล และแนะแนวการศึกษาทางไกล
15 พ.ย.62 ให้บริการห้องสัมมนาแก่บริษัท Aruba
14 พ.ย.62 จัดนิทรรศการการศึกษาทางไกล​และแนะแนวการศึกษา​ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา​
13 พ.ย.62 จัดทำป้ายบอกสถานที่ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ
13 พ.ย.62 บุคลากรศูนย์ฯ ดำเนินการเลือกผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
12 พ.ย.62 จัดกิจกรรมพิเศษชุดวิชา กฎหมายแพ่ง 1
ดูข่าวย้อนหลังทั้งหมด
กำหนดการการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
+ระเบียบการ
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก  
+ใบสมัคร
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+อื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
ช่องว่าง
รายการวิทยุ
ผลงานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติการงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี-[ทักษกร แก้วประดิษฐ์]
คู่มือปฏิบัติงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี-[วโรรส แก้วประดับ]

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th
ปรับปรุง: 18/11/2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช