งานส่งเสริมและบริการการศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบ การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ การจำหน่ายระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษา การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การรับลงทะเบียนของนักศึกษาทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การตอบคำถามนักศึกษา การรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการ การพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายการให้บริการการศึกษาในท้องถิ่น การสนับสนุนกิจกรรมการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต การจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อ :
-->งานส่งเสริมและบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-3240-3801-5 ต่อ 122,123,124,125,126 หรือ 025048772 และ Voice IP:8772
-->เจ้าหน้าบริการงานทะเบียนนักศึกษาห้อง OSS(ONE STOP SERVICE)โทรศัพท์ 0-3240-3801-5 ต่อ 127,128 หรือ 025048987 และ Voice IP:8987

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช