งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา การบริการเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ การผลิตสื่อพื้นฐาน ประสานการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ การสร้างเครือข่ายระหว่างห้องสมุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อ :
-->ห้องสมุด(บรรณารักษ์) โทรศัพท์ 0-3240-3801-5 ต่อ 119,120,121 หรือ 025048773,02508774และ Voice IP:8773,8774
-->ห้องเทคโนโลยีการศึกษา(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,ช่างอิเล็กทรอนิกส์) โทรศัพท์ 0-3240-3801-5 ต่อ 111 หรือ 025048773 และ Voice IP:8773
-->ห้องคอมพิวเตอร์(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)โทรศัพท์ 0-3240-3801-5 ต่อ 120 หรือ 025048774และ Voice IP:8774

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช