บุคลากร ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
ชื่อ
นายวรชาติ อำไพ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
เบอร์ติดต่อ
032403801-5 ต่อ 204และ8770
งานอำนวยการและธุรการ
ชื่อ
กฤติกร สำราญถิ่น
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างาน
เบอร์ติดต่อ
032403801-5 ต่อ 202และ8771
ชื่อ
ณัฏฐ์ภัคมล ศรีพุ่ม
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ
032403801-5 ต่อ 201และ8771
ชื่อ
สุมาลี พราหมณ์วงศ์
ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ
032403801-5 ต่อ 203และ8771
ชื่อ
ดำริ เนียมเกิด
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถ
เบอร์ติดต่อ
------------------
ชื่อ
สุทัศน์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถ
เบอร์ติดต่อ
------------------
ชื่อ
นิตยา น้อยมี
ตำแหน่ง
แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ
------------------
ชื่อ
ประสงค์ เนียมแก้ว
ตำแหน่ง
แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ
------------------
ชื่อ
ธนพร งามแฉ่ง
ตำแหน่ง
คนสวน
เบอร์ติดต่อ
------------------
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา
ชื่อ
วิรัช อธิรัตนปัญญา
ตำแหน่ง
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างาน
เบอร์ติดต่อ
032403801-5 ต่อ 124และ8772
ชื่อ
สุมาลี เดชบุญพบ
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ
032403801-5 ต่อ 122และ8772
ชื่อ
บังอร ปิยะนุช
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ
032403801-5 ต่อ 123และ8772
ชื่อ
รัชต์พริษฐา เดชปารณ๊ย์
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ
032403801-5 ต่อ 125 และ8772
ชื่อ
มนู เต็กสุวรรณ
ตำแหน่ง
นายช่างศิลป์
เบอร์ติดต่อ
032403801-5 ต่อ 126และ8772
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อ
เพ็ชรดา เพ็ชรรัตน์
ตำแหน่ง
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
หัวหน้างาน
เบอร์ติดต่อ
032403801-5 ต่อ 120และ8773
ชื่อ
ประพันธ์พร น่วมประวัติ
ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ
032403801-5 ต่อ 111และ8773
ชื่อ
เชษฐ์นครินทร์ แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ
032403801-5 ต่อ 121และ8774
ชื่อ
ณัฐธยาน์ ลอยสมบัติ
ตำแหน่ง
บรรณารักษ์
เบอร์ติดต่อ
032403801-5 ต่อ 119และ8774
ชื่อ
วโรรส แก้วประดับ
ตำแหน่ง
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ
032403801-5 ต่อ 111และ8773

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช