031025621 (12 รูปภาพ)
3 ก.ย.62 คณะผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ผู้แทนหัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Skype
ภาพโดย:ทักษกร แก้วประดิษฐ์
ข่าวโดย:ทักษกร แก้วประดิษฐ์
อัพเดสโดย:ทักษกร แก้วประดิษฐ์
วันที่ 3 กันยายน 2562

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่