วรชาติ อำไผ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
ที่ปรึกษารายการ

นางสาวสุมาลี เดชบุญพบ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ผู้ดำเนินรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.

นายประพันธ์พร น่วมประวัติ
นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา ชำนาญการ
ผู้ดำเนินรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.

นายเชษฐ์นครินทร์ แก้วประดิษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
ตัดต่อรายการ
ตารางออกอากาศ ฟังรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช