งานอำนวยการและธุรการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย งานประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ การควบคุมภายใน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการจัดทำรายงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อ :
-->ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ โทรศัพท์ 0-3240-3801-5 ต่อ 204 หรือ 025048770 และ Voice IP:8770
-->งานอำนวยการและธุรการ โทรศัพท์ 0-3240-3801-5 ต่อ 201,202,203 หรือ 025048771 และ Voice IP:8771
-->แฟกซ์ 0-3240-3811

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช