ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี เป็นหนึ่งใน 10 แห่งของศูนย์วิทยพัฒนาที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น มีอาคารสำนักงานตั้งอยู่บนที่ธรณีสงฆ์ของวัดมหาธาตุวรมหาวิหารและวัดโพธิ์กรุ เลขที่ 90 หมู่ 9 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2537 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2537 ใช้มูลค่าในการก่อสร้าง 23,822,480.00 บาท เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นมา โดยมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์
    มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
    1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน
    2. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ.
    3. สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการให้บริการการศึกษาทางไกล
    4. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
    5. อนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    1. เพื่อสนับสนุนและรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรมและงานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล
    2. เพื่อเป็นเครือข่ายของ มสธ. ในงานบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา
    3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค
    4. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษาชมรมบัณฑิต สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
        และองค์กรอื่นที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
    5. เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี เลขที่ 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3240-3801-5 แฟกซ์ 0-3240-3811 และ 8771
ติดต่อผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ต่อ 204 และ 8770
ติดต่องานอำนวยการและธุรการ ต่อ 201,202,203 และ 8770
ติดต่องานส่งเสริมและบริการการศึกษา ต่อ 122,123,124,125,126 และ 8772
ติดต่อเจ้าหน้าบริการงานทะเบียนนักศึกษาห้อง OSS (ONE STOP SERVICE) ต่อ 127,128 แฟกซ์ 0-3240-3822 และ 8987
ติดต่อห้องสมุด เบิก/ยืม/คืน หนังสื่อและสื่อการศึกษาต่าง ๆ 119,120,121 เบอร์ตรง 0-3240-3821,0-3240-3823 และ 8773(บรรณารักษ์) , 8774(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ห้องเทคโนโลยีการศึกษา ถ่ายภาพ/ถ่ายวิดีโอ/อุปกรณ์โสตฯ ต่อ 111 และ 8773

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช