รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะทำงานประกันคุณภาพ คณะอนุทำงานประกันคุณภาพ ผลประเมินประกันคุณภาพ 2558
ส่วนนำ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3
ปก โครงร่างองค์กร ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ตัวบ่งชี้ 7
คำนำ-สารบัญ                  
รายงานการประเมินตนเอง(ฉบับสมบูรณ์) คู่มือประกันคุณภาพ (ฉบับของศูนย์ฯ) รายงานผลการดำเนินงานปี 2560 (ฉบับสมบูรณ์) การให้บริการการศึกษาแบบครงวงจร OSS