ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี มีห้อง ประชุมและห้องสัมมนาที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ใช้งาน และอุปกรณ์อำานวยความสะดวกที่ทันสมัยอย่างครบครันทุกห้องประชุมและห้องสัมมนา มีครื่องปรับอากาศ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง เครื่องฉาย Porjector , Visualizer และ WiFi
       ขนาด 300 คน จัดแบบมีเก้าอี้นั่งอย่างเดียว หรือขนาด 160-200 คน จัดแบบมีโต๊ะด้วย

เวลา ราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น 5,000 บาท
3 ชั่วโมงแรก 3,000 บาท
ชั่วโมงต่อไป 800 บาท

 
   
 

***หมายเหตุ เฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์*** ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม 3 คน คนละ 350 บาท/วัน


       ขนาด 100 คน มีจำนวน 1 ห้อง


เวลา ราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น 2,000 บาท
3 ชั่วโมงแรก 1,200 บาท
ชั่วโมงต่อไป 400 บาท

 
   
 

***หมายเหตุ เฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์*** ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม 2 คน คนละ 350 บาท/วัน       ห้องสัมมนา (1-6) ขนาด 30 คน

เวลา ราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น 1,200 บาท
3 ชั่วโมงแรก 600 บาท
ชั่วโมงต่อไป 200 บาท

 
   
 

***หมายเหตุ เฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์*** ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม 2 คน คนละ 350 บาท/วัน

           แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมศูนย์ ฯ

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี เลขที่ 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-403811ต่อ 111 และ 119
ปรับปรุง: 15/11/2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช