4 ส.ค.63 ออกรับสมัครนักศึกษาใหม่ และรับลงทะเบียน ภาค1/2563
4 ส.ค.63 ศึกษาขึ้นตอนการใช้งานเครื่อง EDC ของธนาคารกสิกรไทย
3 ส.ค.63 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ต้อนรับรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรี
3 ส.ค.63 การสอบ STOU EPT
30​ ก.ค.63 รับสมัครนักศึกษาใหม่ และรับลงทะเบียน ภาค1/2563
30 ก.ค.63 แนวปฏิบัติการให้บริการห้องสมุดในวิถีแบบ New normal ของศวน. เพชรบุรี
23 ก.ค.63 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล บริเวณห้องโถงหน้าพระรูป รัชกาลที่ ๑๐
22 ก.ค.63 Wrap Keyboard เพื่อป้องกันโควิด-19
22 ก.ค.63 จัดทำสายสัญญาณ​ ระบยเสียง​ ห้องประชุม​ขนาดกลาง
16 ก.ค.63 บริการรับสมัคร/ลงทะเบียน/คำร้อง ณ เรือนจำกลางเขาบิน
13 ก.ค.63 ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การศึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม่
9 ก.ค.63 เปลี่ยนปลั๊กไฟที่ชำรุดเสียหาย ห้องงานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
8 ก.ค.63 พ่นยาไล่ยุง ซึ่งเป็นพาหนะนำไข้เลือดออกสู่คน
7 ก.ค.63 เดินสายโทรศัพท์ห้องงานส่งเสริม​และบริการการศึกษา
1 ก.ค.63 ประชุม​บุคลากร​ศูนย์​ฯ​ ครั้ง​ที่​ 4/2563
30 มิ.ย.63 บริการรณรงค์รับสมัคครนักศึกษาใหม่ ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
17 มิ.ย.63 ประชุมแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
14 มิ.ย.63 บริการแนะแนวการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค1/63
9 มิ.ย.63 เยี่ยม มสธ. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
9 มิ.ย.63 เยี่ยม มสธ. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี
8 มิ.ย.63 ตรวจเยี่ยม มสธ. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม
8 มิ.ย.63 ตรวจเยี่ยม มสธ. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
18 พ.ค.63 มอบเงินโครงการ 42 ปี มสธ.ต้านภัยโควิด-19 ฯ แก่โรงพยาบาลบ้านลาด
18 พ.ค.63 การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
15 พ.ค.63 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
1 พ.ค.63 ช่างโยธาตรวจพื้นที่การทาสีของทีมงานผู้รับเหมาทาสี
18 เม.ย.63 ควบคุมดูแลการรื้อเพดานที่ชำรุด และการล้างทำความสะอาดอาคารศูนย์
17 เม.ย.63 รื้อถอนป้ายเตรียมซ้อมรับปริญญาบัตร
17 เม.ย.63 ควบคุมดูแลการรื้อเพดานที่ชำรุด เพื่อทำการซ่อมแซมให้
14 เม.ย.63 ประชุมคณกรรมการจัดจ้างทาสีอาคารศูนย์ผ่าน Microsoft teams
7 เม.ย.63 เจ้าหน้าทีทีโอทีเข้ามาตรวจเข้ามาตรวจสอบอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต
6 เม.ย. 63 ถอดหลอดไฟฟ้าและแผงหลอดไฟฟ้าออกเพื่อป้องกันเพดานชั้น 2 รับน้ำหนักไม่ไหว
6 เม.ย. 63 เข้ามาดูแลประสานงานการติดตั้งระบบคอมฯ จากบริษัท cisco.
31 มี.ค.63 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและป้องกับโควิท-19 ที่ทำการศวน.มสธ.เพชรบุรี
20 มี.ค.63 ประชุม​บุคลากรศูนย์
20 มี.ค.63 format เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง
20 มี.ค.63 ตรวจสอบอะไหล่รถยนต์ที่จะทำการเปลี่ยนในการซ่อมบำรุง​ รถตู้ศูนย์​ฯ​
19 มี.ค.63 ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการการ ศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
18 มี.ค.63 ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการการ ศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
18 ม.ค.63 ประสานและควบคุมช่างที่มาเดินสายระบบคอมพิวเตอร์ (Wifi) จำนวน 16 จุด
17 มี.ค.63 ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
16 มี.ค.63 รับสมัครนักศึกษาใหม่รับลงทะเบียนและคำร้องต่าง ๆ
16 มี.ค.63 ประชุมหัวหน้างาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 2
13 มี.ค.63 ประชุมตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 31 เครื่องผ่านระบบการประชุม LINK
12 มี.ค.63 จัดรายการ​สาระน่ารู้​กับ​มสธ.​ ที่​สวท.เพชรบุรี
11 มี.ค.63 ประชุม​ตรวจการจ้างได้ดำเนินงานตามงวดงานงานปรับปรุง​ห้องประชุมศูนย์ฯ​
10 มี.ค.63 บริการ​ห้อง​ประชุมสัมนา​ แก่สำนักงาน​าธารณสุข​จังหวัด​เพชรบุรี​
9 มี.ค.63 ร่วมประชุมยกร่างแผนบูรณาการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย จังหวัดเพชรบุรี
9 มี.ค.63 ให้บริการการเช่าใช้ห้องปรเะชุมสัมมนาแก่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี
8 มี.ค.63 การทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์
4 มี.ค.63 ดำเนินการซ๋อมเสาธงของศูนย์ฯ
4 มี.ค.63 ควบคุมการดำเนินงานปรับปรุงห้องประชุมศักดิ์เดช
24 ก.พ.63 ปลูกต้นไม้ ปรับแต่งภูมิทัศน์ บริเวณสวนหย่อม
23 ก.พ.63 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการฟื้นฟูชมรม นักศึกษา มสธ. สุพรรณบุรี
19 ก.พ.63 ประชุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ กับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
19 ก.พ.63 ดูแลการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ร่วมกับช่างจากบริษัท ฯ
18 ก.พ.63 บริการรับสมัครและลงทะบียน ภาค 2/62 ณ เรือนจำกลางเพชรบุรี
18 ก.พ.63 ประชุม​บุคลากร​ศูนย์​ฯ​ ครั้งที่​ 1/2563​
17 ก.พ.63 เคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์เก่าเพื่อเตรียมรับการติดติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่
17 ก.พ.63 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน
17 ก.พ.63 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าห้องสมุด
14 ก.พ.63 จัดนิทรรศการการศึกษาทางไกล ในงานเปิดบ้านวิชาการ ราชินีบูรณะ 63
14 ก.พ.63 แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ให้นักเรียน ม.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
13 ก.พ.63 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
12 ก.พ.63 ตรวจดูความเรียบร้อยของช่างที่มาดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมศักดิเดชน์
7 ก.พ.63 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
7 ก.พ.63 ร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับ(TSA)
7 ก.พ.63 ให้บริการรับสมัคร และลงทะเบียน ภาค 2/62 สัมฤทธิบัตร รุ่น 110 เรือนจำกลางเขาบิน
6 ก.พ.63 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมและร่วมไว้อาลัยคุณอนันต์ วรรณพรรณ
6 ก.พ.63 ประชุมคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ
4 ก.พ.63 ประชุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์เรื่องงานรประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4 ก.พ.63 เข้ารับฟังการบรรยายการปฏิรูป มสธ. กับการพัฒนาเครือข่ายบริการการศึกษา
4 ก.พ.63 ประชุมวิธีการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ฯ
2 ก.พ.63 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2563
31 ม.ค.63 ตกแต่งต้นไม้เป็นตัวอักษร STOU บริเวณสวนหย่อมศูนย์ฯ
31 ม.ค.63 ประชุมผู้อำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3 / 2563 ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ LINK
30 ม.ค.63 จัดรายการสาะระน่ารู้กับ มสธ.
29 ม.ค.63 ร่วมประะชุมคณะกรรมการฯเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร โรคไม่ติดต่อเรื้อรังฯ
28 ม.ค.63 ประชุมการตรวจสอบรายละเอียดการออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์ฯ
28 ม.ค.63 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับป้ายศูนย์บริการการศึกษา ฯ
28 ม.ค.63 ประชุมกิจกรรมงานให้คำปรึกษา เรื่องเงินประกันสื่อการศึกษาของศูนย์ฯ
25-26 ม.ค.63 ออกให้บริการงานทะเบียนสนามสอบ​ รับสมัครนักศึกษาใหม่​ภาค​ 2/62​
21 ม.ค.63 ประชุม​เตรียม​ความพร้อม​การออกให้บริการงานทะเบียนคำร้อง​ รับสมัคร​นักศึกษา​ใหม่
17 ม.ค.63 บุคลากร​ศูนย์​ฯ​ ช่วยกัน​ขนข้าวสารที่ปลูกในพื้นที่นาศูนย์​ฯ​
16 ม.ค.63 ให้บริการรับสมัคร ป.ตรี ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/62
16 ม.ค.63 เข้าพบผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานเพื่อสวัสดีปีใหม่
15 ม.ค.63 แลความเรียบร้อยของช่างที่มาดำเนินการปรับปรุง​ห้องประชุม​ศักดิเดชน์​
15 ม.ค.63 งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
15 ม.ค.63 ออกบริการการศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียน ฯ
15 ม.ค.63 ประชุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจรับป้ายศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด
14 ม.ค.63 เตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่
11-12 ม.ค.63 สอนเสริมโดยการนัดหมายเป็นกรณีพิเศษ ภาค1/2562
10 ม.ค.63 แบ่งปันรอยยิ้ม จากพี่ มสธ. สู่ใจน้อง
10 ม.ค.63 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสี่อมอายุชำรุด
9 ม.ค.63 เยี่ยมสวัสดี​ปีใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
9 ม.ค. 63 ให้บริการรับสมัคร ป.ตรี ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/62 ฯ
9 ม.ค.63 ติดตั้งฝาครอบร้อยสายไฟสำหรับทางเดิน และกระดานไวท์บอร์ด
8 ม.ค.63 ซ่อมพื้นที่ปูกระเบื้องไว้ชำรุดเสียหาย
7 ม.ค.63 เข้าเยี่ยมสวัสดี​ปีใหม่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
7 ม.ค.63 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ที่ห้องอำนวยการ ห้องปฏิบัติการเทคโน และทางเดินบริเวณชั้น 2
6 ม.ค.63 ขนข้าวสารที่นำไปสี ส่งไปบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยงานราชการ
6 ม.ค.63 เยี่ยมสวัสดี​ปีใหม่​ และหารือเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ​​ มสธ.​
6 ม.ค.63 TOT เข้ามาเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์
26 ธ.ค.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
24-25 ธ.ค.62 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์​การให้บริการงานทะเบียนคำร้อง ฯ
24 ธ.ค.62 จัดซุ้มสวัสดีปีใหม่ 63 บริเวณประตุด้านหลังศูนย์ฯ
22 ธ.ค.62 สอบตามความพร้อมของนักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ Walk-in Exam
22 ธ.ค.62 กิจกรรมพี่ช่วยน้อง​​ ภาค​​ 1/2562​ ชุดวิชาไทยศึกษา​ 10151
20 ธ.ค.62 บริการการศึกษาแก่ผู้ต้องขังเรือนจังหวัดกาญจนบุรี
20 ธ.ค.62 พบผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาคร ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.
20 ธ.ค.62 ซ่อมเครื่่องคอมพิวเตอร์ของศูนยฺ์ฯ
19 ธ.ค.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
19 ธ.ค.62 ดูแลความเรียบร้อยการทาสีห้องพักวิทยากรหลังห้องประชุมศักดิเดชน์
18 ธ.ค.62 สัมภาษณ์นักศึกษาผู้ต้องขังและบัณฑิต มสธ. ในเรือนจำกลางเขาบิน
18 ธ.ค.62 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย
16 ธ.ค.62 ตรวจรับป้ายศูนย์การบริการการศึกษาประจำจังหวัดที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
12 ธ.ค.62 ตรวจรับป้ายศูนย์การบริการการศึกษาประจำจังหวัดที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี
16 ธ.ค.62 สัมมนาเสริมชุดวิชา 20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
16 ธ.ค.62 ให้บริการการศึกษาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
14 ธ.ค.62 สอบตามความพร้อมของ​นักศึกษา​รายบุคคล​ด้วย​คอมพิวเตอร์​ Walk in Exam
14 ธ.ค.62 สอนเสร็มโดยการนัด​หมายชุดวิชา​กฏหมายที่เกี่ยวข้อง​กับการสาธารณสุข​ 54122
14 ธ.ค.62 พี่ช่วยน้อง​ชุดวิชา​ภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสาร​ 10111
10 ธ.ค.62 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงคุณพ่อของรองประธานชมรมบัณฑิต มสธ. นครปฐม
9 ธ.ค.62 เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี
8 ธ.ค.62 จัดกิจกรรมสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล​ด้วยคอมพิวเตอร์​
7 ธ.ค.62 จัดกิจกรรมสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล​ด้วยคอมพิวเตอร์ ​
4 ธ.ค.62 เจ้าหน้าที่ จากบริษัท TOT เข้ามาสำรวจสาย Fiber Optic ฯ
2 ธ.ค.62 ให้บริการการสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา​ ชุด​วิชา​ 23721
2 ธ.ค.62 จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ walk in exam ภาค 1/62
29 พ.ย.62 ประชุมรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะการจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย ของศูนย์ฯ
29 พ.ย.62 ประชุมร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล เรื่องการลงทะเบียนเรียน แผน ก 3
29 พ.ย.62 ประชุมบุคลากรในงานส่งเสริมฯ
29 พ.ย.62 ช่วยกันจัดทำเอกสารแจ้งนักศึกษา
29 พ.ย.62 ประชุมผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยผ่านระบบ Link
28 พ.ย.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
27 พ.ย.62 ประชุมบุคลากรงานส่งเสริมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 2
27 พ.ย.62 ตรวจดูงานทำงานของข่างในกาดทำกันสาดกันแดดกันฝนทางเข้าประตูด้านหลังอาคาร
27 พ.ย.62 จัดเตรียมจดหมายแจ้งให้บริการงานทะเบียน และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/62
26 พ.ย.62 ให้แนวทางการทำงานกับหัวหน้าช่างผู้ควบคุมงานการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ฯ
23-25 พ.ย.62 บริการการสัมมนาเสริมแก่นักศึกษา ชุดวิชา 20509 ความเป็นครู
22 พ.ย.62 บริการการเช่าใช้ห้องประชุมขนาดกลาง แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
21 พ.ย.62 ควบคุม ดูแลการทำงานของช่างแอร์ที่มาทำการซ่อมแซมระบบแอร์
21 พ.ย.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
20 พ.ย.62 จัดทำป้ายแสดงจุดต่าง ๆ และติดแผ่นกันลื่น
20 พ.ย.62 ประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ.ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
19 พ.ย.62 ประชุมบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
18 พ.ย.62 ประชุมกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ของศูนย์ฯที่จะจำหน่าย
17 พ.ย.62 จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
15 พ.ย.62 ประสานงานช่างแอร์จากบริษัทติดตั้งแอร์
15 พ.ย.62 จัดนิทรรศการการศึกษาทางไกล และแนะแนวการศึกษาทางไกล
15 พ.ย.62 ให้บริการห้องสัมมนาแก่บริษัท Aruba
14 พ.ย.62 จัดนิทรรศการการศึกษาทางไกล​และแนะแนวการศึกษา​ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา​
13 พ.ย.62 จัดทำป้ายบอกสถานที่ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ
13 พ.ย.62 บุคลากรศูนย์ฯ ดำเนินการเลือกผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
12 พ.ย.62 จัดกิจกรรมพิเศษชุดวิชา กฎหมายแพ่ง 1
11 พ.ย.62 ประชุมตรวจรับงานจ้าง​ปรับปรุงห้องประชุม​ศูนย์​วิทย​พัฒนา ​มสธ.​เพชรบุรี
7 พ.ย.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
5 พ.ย.62 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 7/62
28 ต.ค.62 เลือกตั้งคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของมหาวิท่ยาลัยฯ
26-27 ต.ค.62 ให้บริการสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา​ ชุดวิชา​ 23721
25-26 ต.ค.62 ร่วมกิจกรรมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม
25 ต.ค.62 จัดกิจกรรมพิเศษ ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1
24 ต.ค.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
23 ต.ค.62 ร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
18-19 ต.ค.62 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ฯ ที่ จ.กาญจนบุรี
19-20 ต.ค.62 สัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา​ชุดวิชา​ 40701 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา
16 ต.ค.62 ควบคุมดูแลช่างที่มาปรับปรุงห้องประชุมศักดิเดชน์
15 ต.ค.62 ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ
10 ต.ค.62 ปรึกษาและออกแบบติดตั้งระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นด์และห้อง OSS
8 ต.ค.62 ให้บริการงานทะเบียน และตามปัญหานักศึกษาในเรือนจำกลางเพชรบุรี
4 ต.ค.62 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายฉัตรชัย อาชาวิลาวัณย์(เล็ก)
4 ต.ค.62 ประชุมรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฯ
3 ต.ค.62 คณะผู้ประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
2 ต.ค.62 ทำที่ไล่นกพิราบที่บินมาเกาะและทำรังบนหลังคาศูนย์ฯ
2 ต.ค.62 คณะผู้ประเมินฯ พบคณะผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ทั้ 10 ศูนย์
29 ก.ย.62 อบรมพัฒนาทักษะการพูด
1 ต.ค.62 ร่วมวางพวงมาลาสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักพระนครคีรี เพชรบุรี
30 ก.ย.62 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อของรศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง
27 ก.ย.62 จัดเก็บห้องหนังสือชุดวิชาทั่วไปที่จะแจกจ่ายให้นักศึกษาใหม่
27 ก.ย.62 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
26 ก.ย.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
26 ก.ย.62 ประชุม เตรียมงานกฐินพระราชทาน ที่ มสธ. นนทบุรี
25 ก.ย.62 ตัดแต่งกิ่งไม้สูง
23 ก.ย.62 ติดตามและให้ความช่วยเหลือนักศึกษที่ย้ายจากเรือนจำ
21-22 ก.ย.62 จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายปฎิบัติการมสธ.ประจำปี2562
20 ก.ย.62 ประชุมคณะกรรมการ​บริหารจัดการและรับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา​
19 ก.ย.62 ล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์​เครื่องปรับอากาศ​ห้องสมุด​
19 ก.ย.62 ประชุมหัวหน้างาน
18 ก.ย.62 การปรับปรุงห้องประชุมศักดิเดชน์
18 ก.ย.62 ทำความสะอาดฟิลเตอร์​เครื่องปรับอากาศ​ห้องสำนักงาน​ และห้องสมุด​
17 ก.ย.62 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์
17 ก.ย.62 สมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
17 ก.ย.62 ปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียนผ่านเครื่อง​คิวอาร์โต๊ต ของธนาคารกรุงไทย
17 ก.ย.62 ควบคุมดูแลช่างที่มาทำการปรับปรุงห้องประชุมศักดิเดชน์
16 ก.ย.62 ติดป้ายกฐินพระราชทานวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
16 ก.ย.62 บุคลากรช่วยกันติดตั้งชุดนิทรรศการ
15 ก.ย.62 จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
13 ก.ย.62 ควบคุมดูแลช่างที่เข้ามาปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ฯ
13 ก.ย.62 เปิดโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า
12 ก.ย.62 ออกให้บริการแนะนำการศึกษาทางไกล
9 ก.ย.62 จัดพิธีทางศาสนาทำบุญเลี้ยงเพลพระเนื่องวันสถาปณา มสธ.ครบรอบ 41 ปี
8 ก.ย.62 ร่วมแสดงความยินดีกับนส.นิตยา สุวรรณกสิณประธานชมรม บัณฑิต.มสธ.นครปฐม
5 ก.ย.62 ร่วมแสดงความยินดีกับนายศิรเศรษ์ พฤฒิธาราธิคุณ บัณฑิตมสธ.ราชบุรี
4 ก.ย.62 ให้บริการรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ภาค 1/62 แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางเพชรบุรี
4 ก.ย.62 ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. แก่นักศึกษา กศน. อ.บ้านแหลม
4 ก.ย.62 ควบคุมช่างที่มาซ่อมแซมอาคารรั่วซึมและมีรอยร้าว​
3 ก.ย.62 ควบคุมดูแลทีมช่างที่มาทำการซ่อมอาคารชั้นดาดฟ้า และรอยรั่วซึมของน้ำที่ทำให้ผนังปูน
1 ก.ย.62 ออกให้บริการรับสมัครและรับลงทะเบียน คำร้องต่างๆ ณ ห้างสรรพสินค้า Big C จังหวัดนครปฐม
2 ก.ย.62 รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์ บรรยายเรื่อง มสธ.กับเครือข่ายบริการการศึกษา
1 ก.ย.62 ออกให้บริการแนะนำการศึกษาในงานเปิดบ้าน กศน.หัวหิน ณ ศูนย์การค้าBlu’port
29 ส.ค.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
28 ส.ค.62 แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. แก่นักเรียนโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
28 ส.ค.62 มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ให้กับทีมวิทยากร กอ.รมน.
28 ส.ค.62 มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทำนา และการโยนข้าว
28 ส.ค.62 ให้บริการห้องสัมมนาในการประชุม คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น
28 ส.ค.62 จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2562 วิถีข้าว วิถีคน
26 ส.ค.62 ตรวจสอบการเปลี่ยนกล้องวงจรปิดที่ชำรุด​
17 ส.ค.62 จัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา มสธ. เพชรบุรี ศึกษาดูงานที่ ตำบลบางตะบูน
22 ส.ค.62 ร่วมออกโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
22 ส.ค.62 ให้บริการห้องประชุมขนาดกลางแก่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเพชรบุรี
21 ส.ค.62 ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ​ ประจำเดือนสิงหาคม​
21 ส.ค.62 ร่วมออกจัดกิจกรรม​วันวิทยาศาสตร์
21 ส.ค.62 ร่วมออกโครงการ​ เพชรบุรีเข้มแข็งฯ
21 ส.ค.62 ประชุมกับงานประสานศูนย์ฯ และผอ.ศูนย์ฯ ต่าง ๆ
21 ส.ค.62 ให้บริการห้องประชุมขนาดกลางแก่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเพชรบุรี
20 ส.ค.62 ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด
20 ส.ค.62 ให้บริการห้องประชุมขนาดกลางแก่สำนักงานประกันสังคม
10-11 ส.ค.62 ร่วมกิจกรรมโครงการ กางร่มให้น้อง ณ วัดวังก์วิเวการาม
14 ส.ค.62 ทำความสะอาดป้ายทางเข้าศูนย์​ฯ​
11 ส.ค.62 แนะนำมหาวิทยาลัย และหลักสูตรปริญญตรีสาขาวิทยาการจัดการ
9 ส.ค.62 ออกนิเทศ มุม มสธ. ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเพชรบุรี
9 ส.ค.62 ประชุมเพื่อเตรียมจัดงานกฐินพระราชทาน ณ. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
9 ส.ค.62 ประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมสธ.
9 ส.ค.62 ออกนิเทศ มุม มสธ. ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดนครปฐม
8 ส.ค.62 ร่วมมือกันจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562
8 ส.ค.62 ออกนิเทศ มุม มสธ. ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี
7 ส.ค.62 ออกนิเทศ มุม มสธ. ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6 ส.ค.62 ออกนิเทศ มุม มสธ. ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสุพรรณบุรี
6 ส.ค.62 แนะนำมหาวิทยาลัย และหลักสูตรวิทยาการจัดการให้.นศ.วชช.สมุทรสาคร
5 ส.ค.62 ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
4 ส.ค.62 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม มสธ.จิตอาสา ปลูกป่าเพื่อแม่
4 ส.ค.62 ร่วมกิจกรรมกับชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ.
1 ส.ค.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.ออกอากาศทางสวท.เพชรบุรี
31 ก.ค.62 ออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2562 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรว​จ​
23-24และ31 ก.ค.62 สำรวจสถานที่ตั้งศูนย์ฯในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
30 ก.ค.62 โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ฯ
25 ก.ค.62 ให้บริการแนะนำหลักสูตรการศึกษาทางไกล มสธ. ในโครงการเพชรบุรีเข้มแข็งฯ
23 ก.ค.62 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
20-21 ก.ค.62 ออกให้บริการงานทะเบียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ สนามสอบ
18 ก.ค.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
13-14 ก.ค.62 สอนเสริมพิเศษชุดวิชาระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด(54124)
14 ก.ค.62 ให้บริการทดสอบวัดความรู้ถาษาอังกฤษ STOU-EPT
12 ก.ค. 62 ประชุมชี้แจงการออกไปปฏิบัติราชการสนามสอบ ภาค 2/61
25 มิ.ย.-3 ก.ค62 ออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2562
4 มิ.ย.-9 ก.ค.62 ออกให้บริการการศึกษาในเรือนจำในเขตพื้นที่ครั้งที่ 2
11 ก.ค.62 ซ่อมบำรุงพัดลมดูดและติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร
10 ก.ค.62 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูล(TDC)
10 ก.ค.62 ประชุมบุคลากรศูนย์ ฯ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องสัมมนา 6
9 ก.ค.62 ให้บริการแนะแนวการศึกษา บริการงานทะเบียนนักศึกษา
6 ก.ค.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเปิดจากประเทศจีน
4 ก.ค.62 กำหนด tor คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุมสายโทรศัพท์ ประจำปี 2563
4 ก.ค.62 ร่วมออกโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
29 มิ.ย.62 ให้บริการห้องประชุมสัมมนา สำนักทะเบียนวัดผล มสธ.
30 มิ.ย.62 กิจกรรมส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา
29 มิ.ย.62 กิจกรรมส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา
27 มิ.ย.62 ออกรับสมัครนักศึกษาใหม่ และรับลงทะเบียนเคลื่อนที่
22-23 มิ.ย.62 สอนเสริมหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
24 มิ.ย.62 ประชุมติดตามการดำเนินงานแผนการจัดการความเสี่ยง
23 มิ.ย.62 ดำเนินการจัดสอบ Walk-in-exam
10-13 มิ.ย.62 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดเพื่อสังคม
8-9 มิ.ย.62 ให้บริการรับสมัครและรับลงทะเบียนเรียน และคำร้องต่างๆ
19 มิ.ย.62 สำรวจที่ตั้งศูนย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี
16 มิ.ย.62 จัดสอบตามความพร้อมด้วยคอมพิเตอร์
12 มิ.ย.62 ร่วมออกโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
9 มิ.ย.62 สัมภาษณ์โครงการวิจัยเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ของการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.
9 มิ.ย.62 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษาสอนเสริมโดยการนัดหมาย ชุดวิชา 54119
9 มิ.ย.62 จัดกิจกรรมการสอบตามความพร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ภาคบ่าย
9 มิ.ย.62 จัดกิจกรรมการสอบตามความพร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ภาคเช้า
8 มิ.ย.62 จัดกิจกรรมการสอบตามความพร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ภาคบ่าย
8 มิ.ย.62 จัดกิจกรรมการสอบตามความพร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ภาคเช้า
8 มิ.ย.62 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา สอนเสริมโดยการนัดหมายชุดวิชา 54119
7 มิ.ย.62 จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษา
5 มิ.ย.62 ร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงห้องประชุมศวน.มสธ.เพชรบุรี
4 มิ.ย.62 รับฟังการประชุมเพื่อชี้แจงการรับลงทะเบียนเรืยนและการเลือกแผนการศึกษา
2 มิ.ย.62 จัดกิจกรรมการสอบตามความพร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคบ่าย
2 มิ.ย.62 สัมมนาเสริม ชุดวิชา 20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2 มิ.ย.62 จัดกิจกรรมการสอบตามความพร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเช้า
1 มิ.ย.62 จัดกิจกรรมสัมนาเสริม ชุดวิชา 20515 พื้นฐานวิชาชีพครู
30 พ.ค.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
27-29 พ.ค.62 การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
23 พ.ค.62 จัดรายการสาระ น่ารู้กับ มสธ.
21 พ.ค.62 ร่วมพิธีลงนามในประกาศเจตนารมณ์เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรม
19 พ.ค.62 จัดสอบการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษSTOU-EPT(e-Testing)
17 พ.ค.62 ประชุมชี้แจง การถ่ายทอดสดแผนบริหารความเสี่ยง
14 พ.ค.62 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ รศ.กัลยา กาญจนบุรานนท์
10 พ.ค.62 จัดกิจกรรมการประชุมชมรมบัณฑิต มสธ. ครั้งที่ 2/2562
6 พ.ค.62 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
26 เม.ย.62 ร่วมกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมบัณฑิต มสธ.ราชบุรี
26 เม.ย.62 ร่วมออกโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี
25 เม.ย.62 บริการแนะนำการศึกษาทางไกล มสธ. ณ อบต. วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
25 เม.ย.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
24 เม.ย.62 เดินสายระบบภาพเพิ่มเติมภายในห้องประชุมขนาดกลาง
19 เม.ย.62 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
18 เม.ย.62ให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
17 เม.ย.62 เป็นแขกรับเชิญในรายการสานสัมพันธ์กับองค์กรคนพิการ
11 เม.ย.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
4 เม.ย.62 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การให้บริการภายในศูนย์ฯ
1 เม.ย.62 ให้บริการการเช่าใช้ห้องประชุมขนาดกลาง
27 มี.ค.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
20 มี.ค.62 รับเชิญในรายการเพชรบุรีเมืองเกษตร
20 มี.ค.62 เปลี่ยนสายโทรศัพท์ห้องงานส่งเสริมฯ​ หมายเลข​ 125
20 มี.ค.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
19 มี.ค.62 การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
17 มี.ค.62 ปลูกป่า ปันน้ำใจ สุโขทัยสามัคคี ปี4
10 มี.ค.62 ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
9 มี.ค.62 ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
6 มี.ค.62 ประชุมผ่านระบบวีดีโอ Conference เรื่องการฝึกซ้อมย่อย
6 มี.ค.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
6 มี.ค.62 ประชุมทางไกลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ LINK เรื่องการเตรียมความพร้อมของการปฏิรูป มสธ.
6 มี.ค.62 ประชุมชมรมบัณฑิต มสธ. เพชรบุรี ณ ห้องสัมมนา 6
5 มี.ค.62 สำรวจพื้นที่ตั้งศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดราชบุรี
4 มี.ค.62 ประชุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ LINK
4 มี.ค.62 จัดทำซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต
1 มี.ค.62 นำนางถนอม คงยิ้มละมัย เดินทางไปเข้าร่วมพิธีรับโล่เกียรติยศ
28 ก.พ.62 จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และบอร์ดประชาสัมพันธ์
27 ก.พ.62 ประชุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ LINK ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 2
27 ก.พ.62 นิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องสุมดประชาชนจังหวัดราชบุรี
27 ก.พ.62 นิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน ห้องสุมดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
27 ก.พ.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ทาง สวท.จังหวัดเพชรบุรี
26 ก.พ.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการและแนะนำหลักการศึกษาทางไกลของ มสธ.
26 ก.พ.62 ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ขอรถกระเช้ามาตัดแต่งต้นไม้
26 ก.พ.62 นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานห้องสุมดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
26 ก.พ.62 นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานห้องสุมดประชาชนจังหวัดนครปฐม
25 ก.พ.62 ประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
21 ก.พ.62 ศวน.มสธ.เพชรบุรีออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 3 แห่งได้ยอดนักศึกษาใหม่ 18 ราย
15 ก.พ.62 บริการแนะแนวการศึกษา แนะนำหลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
14 ก.พ.62 จัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม
13 ก.พ.62 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อบรมการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกการประชุม
11-13 ก.พ. 62 ร่วมจัดนิทรรศการ "ทราวดี วิถีถิ่น วิถีทำ นำภูมิปัญญา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ "
10 ก.พ.62 กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสมุทรสงคราม
9 ก.พ.62 เปลี่ยนลูกรอก ทาสีเสาธงและเปลี่ยนเชือกใหม่แทนของเก่าที่ชำรุด
8 ก.พ.62 บริการแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. และจัดนิทรรศการการศึกษาทางไกล
8 ก.พ.62 ร่วมกิจกรรมงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 "
7 ก.พ.62 บริการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ จังหวัดราชบุรี
6 ก.พ.62 ประชุมสรุปผลการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/61
6 ก.พ.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
3 ก.พ.62 ให้บริการห้องประชุมศักดิเดชน์
31 ม.ค.62 ประสานงานและคอยดูแลการตัดแต่งต้นไม้ของเจ้าหน้าที่จาก อบต.ไร่ส้ม
30 ม.ค.62 ให้บริการแนะนำหลักสูตรการศึกษา มสธ. ในโครงการเพิ่มยอดนักศึกษา
26-27 ม.ค.62 ศูนย์ฯ เพชรบุรี บุคลากรศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานสนามสอบ ภาค 1/61
16 ม.ค.62 ดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
15 ม.ค.62 เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณลานจอดรถข้างสระน้ำ
14 ม.ค.62 เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้มตัดต้นไม้ที่อยู่สูงและต้นไม้ขนาดใหญ่
14 ม.ค.62 ติดตั้งเพาเวอร์ห้องประชุมศักดิเดช
14 ม.ค.62 สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
12-13 ม.ค.62 สอนเสริมโดยการนัดหมายกรณีพิเศษ ชุดวิชา 54126
10 ม.ค.62 ให้บริการการศึกษาในเรือนจำกลางเพชรบุรี
10 ม.ค.62 จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
9 ม.ค.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
8 ม.ค.62 บริการการศึกษาในเรือนจำกลางราชบุรี
7 ม.ค.62 ทาสีบริเวณพระประธานประจำศูนย์ฯ
6 ม.ค.62 จัดสอนเสริมชุดวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2 ม.ค.62 ประชุมผ่านระบบคอมฯ VDO Link
2 ม.ค.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
27 ธ.ค.61 โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า
27 ธ.ค.61 รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ร้านกาแฟอเมซอน ปั้ม ปตท. สุพรรณบุรี
27 ธ.ค.61 ให้บริการการศึกษาในเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้รับบริการ 57 คน
26 ธ.ค.61 จัดกิจกรรม 40 ปี มสธ. สู่ทศวรรษที่ 5
26 ธ.ค.61 ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ มสธ. เพชรบุรี ครั้งที่ 8/2561
25 ธ.ค.61 ให้บริการการศึกษาในเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้รับบริการ 44 คน
23 ธ.ค.61 ให้บริการจัดสอบฯด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)
22 ธ.ค.61 สอนเสริมนัดหมายชุดวิชาพื้นฐานอาชีวอนามัยฯ (54127)
20 ธ.ค.61 ให้บริการการศึกษา ณ เรือนจำกลางเขาบิน ผู้รับบริการ 70 คน
19 ธ.ค.61 ประชุมคณะลูกจ้างเงินรายได้ เพื่่อชี้แจงสิทธิประกันสังคม...
19 ธ.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
18 ธ.ค.61 ประชุมผ่านระบบ link ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
18 ธ.ค.61 เปลี่ยนเครื่องโปรเจคเตอร์ ห้องสัมมนาที่ 5
18 ธ.ค.61 เปลี่ยนหลอดไฟห้องสัมมนาที่ 5 จำนวน 2 หลอด
15-16 ธ.ค.61 ให้บริการจัดสอบ Walk-in Exam
15-17 ธ.ค.61 ให้บริการการสัมมนาเสริม ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
16 ธ.ค.61 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา (พี่ช่วยน้อง)
15-16 ธ.ค.61 จัดโครงการส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา ภาค 1/2561
14 ธ.ค.61 ร่วมโครงการบูรณาสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)
14 ธ.ค.61 ร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
13 ธ.ค.61 ให้บริการการศึกษาในเรือนจำกลางนครปฐม มีผู้รับบริการ 69 คน
12 ธ.ค.61 ร่วมงานสวดพระอภิธรรม นางสาวณัฐภัทร เทพอยู่
11 ธ.ค.61 ให้บริการการศึกษาในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้รับบริการ 17 คน
11 ธ.ค.61 จัดสอบ walk in exam วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ภาคการศึกษาที่ 1/61
11 ธ.ค.61 จัดโครงการส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา (พี่ช่วยน้อง) ชุดวิชาไทยศึกษา
2 ธ.ค.61 ให้บริการจัดสอบ Walk-in Exam รอบบ่าย
2 ธ.ค.61 ให้บริการจัดสอบ Walk-in Exam รอบเช้า
28 พ.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี 28 พ.ย.61
28 พ.ย.61 ร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพิเศษ ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1
21 พ.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี วันพุธ 21 พ.ย.61
21 พ.ย.61 ร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1 (41231)
18 พ.ย.61 จัดสอบ STOU e-Testing ชุดวิชา 10600 มีนักศึกษาเข้าสอบจริงจำนวน 9 คน
17 พ.ย.61 จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้อง ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10111
16 พ.ย.61 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. ปี 2561
15 พ.ย.61 ปรับปรุงบอกทางที่เก่าขึ้นสนิมทำใหม่ให้สวยงาม
11 พ.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
7 พ.ย.61 แนะแนวหลักสูตรการศึกษาทางไกล มสธ. ให้กับ นสต. สถานีตำรวจหาดเจ้าสำราญ
7 พ.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้ กับ มสธ. ที่ สวท. เพชรบุรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
7 พ.ย.61 ติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง ที่ประตูทางเข้าศูนย์ฯ
30 ต.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้ กับ มสธ. ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
30 ต.ค.61 ออกติดป้ายประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่
24 ต.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
23 ต.ค.61 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
18 ต.ค.61 บริการแนะนำหลักสูตรการศึกษาทางไกล โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
10 ต.ค.61 ประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษา
10 ต.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี เวลา 10.10-10.35 น.
5 ต.ค.61 นางสาวสุมาลี เดชบุญพบ รับสมัครและรับลงทะเบียนนักศึกษา
3 ต.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
1 ต.ค.61 ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 ณ ลานพิธีพระนครคีรี (เขาวัง)
24 ก.ย.61 สรุปกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีฯ
21 ก.ย.61 ประชุมแนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
18 ก.ย.61 อบรมการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ณ ห้องประชุมยงค์นพคุณ
18 ก.ย.61 แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 33 คน
16 ก.ย.61 ศวน.เพชรบุรีจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
12 ก.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
12 ก.ย.61 ประชุม คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงศูนย์ฯ
11 ก.ย.61 จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 40 ปี มสธ.
10 ก.ย.61 ตรวจสอบการติดตั้ง UPS 10 KVA จากบริษัทซินโดม
9 ก.ย.61 ประชุมเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. โดย ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ฯ
30 ส.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.ออกอากาศ ทาง สวท.เครือข่าย สน.ประชาสัมพันธ์เขต8 กรมประชาสัมพันธ์
29 ส.ค.61 โครงการวิถีข้าว วิถีคน :การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
28 ส.ค.61 ออกรับสมัครและลงทะเบียน เรียนนอกสถานที่ 1/2561 ณ สำนักสงฆ์ป่าพระมหามุนี
18 ส.ค.61 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรหว้ากอครบรอบ150ปี
15 ส.ค.61 ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่4/61
15 ส.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
9 ส.ค.61 โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษา
10 ส.ค.61 เยี่่ยมชมศูนย์บริกาารการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
5 ส.ค.61 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 61 ของ ชมรมบัณฑิต มสธ.ราชบุรี
3 ส.ค.61 ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดนิทรรศการ
14-15 ก.ค.61 สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษาทางไกล ของ มสธ.
18 ก.ค.61 บริการการศึกษา ณ ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
17 ก.ค.61 การทำงานได้ผล คนเป็นสุข ในยุค 4 G
14 ก.ค.61 ร่วมประชุมชมรมบัณฑิต มสธ. เพชรบุรี
11 ก.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
16 ก.ค.61 กำหนดจุดในการปรับปรุงจัดทำลานจอดรถ
15 ก.ค.61 จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ภาค 2/2560
8 ก.ค.61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้
6 ก.ค.61 ศูนย์ฯ ประชุุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน
30 มิ.ย.- 1 ก.ค. 61 โครงการ "มสธ. รวมใจ จิตอาสา พัฒนาวัด“
27 มิ.ย.61 บริการรับสมัครโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า
27 มิ.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ณ สวท.เพชรบุรี
27 มิ.ย.61 จัดกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (41213)
26 มิ.ย.61 ประชุมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี61
26 มิ.ย.61 ซ่อมบำรุง ระบบไฟห้องน้ำหญิง
24 มิ.ย.61 จัดสอบ walk- in exam ภาค 2/60 รอบบ่าย
24 มิ.ย.61 จัดสอบ walk- in exam ภาค 2/60 รอบเช้า
22 มิ.ย.61 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์ฯ
18 มิ.ย.61 เปลี่ยนหลอดไฟห้องสมุด ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
15 มิ.ย.61 ศวน.ฯเพชรบุรี ให้บริการแนะแนวการศึกษา ณ 3bb
15 มิ.ย.61 ศวน.ฯเพชรบุรีให้บริการแนะแนวการศึกษา ณ สนง.สรรพากร
14 มิ.ย.61 ศวน.มสธ.เพชรบุรี ร่วมพิธีไหว้ครูเรือนจำกลางสมุทรสงคราม
13 มิ.ย.61 ประชุมบุคลากร ศวน.มสธ. เพชรบุรี ครั้งที่ 4/2561
12 มิ.ย.61 ศวน.ฯเพชรบุรี ออกให้บริการการศึกษาในเรือนจำกลางราชบุรี
10 มิ.ย.61 ศูนย์ฯ มสธ.เพชรบุรี ดำเนินการสอบ Walk in exam
10 มิ.ย.61 สอนการทำหมอนสุขภาพ ให้แก่นักศึกษา กศน.
10 มิ.ย.61 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ มุม มสธ. จังหวัดสมุทรสาคร
9-10 มิ.ย.61 จัดการสัมมนาระดับปริญญาโท
9-10 มิ.ย.61 จัดกิจกรรมการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ชุดวิชา 41212
9 มิ.ย.61 ร่วมประชุมชมรมบัณฑิต มสธ. เพชรบุรี ณ ห้องมุกดา
5 มิ.ย.61 ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาในเรือนจำลางนครปฐม
3 มิ.ย.61 นักศึกษาเข้าสอบ Walk in Examภาคการศึกษาที่ 2/60
3 มิ.ย.61 ร่วมกิจกรรม/โครงการ ตายายอิ่มท้อง เขียว-ทอง อิ่มใจ ปี2
2-3 มิ.ย.61 การสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ชุดวิชา 41232 กฎหมายอาญา 2
31 พ.ค.61 ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปี 2561
30 พ.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
26 พ.ค.61 กิจกรรมการนัดหมายแนะนำแนวทางการเรียนให้กับนักศึกษา
25 พ.ค.61 แนะนำห้องประชุมกับ ธกส.เพชรบุรี
25 พ.ค.61 ติดป้ายบอกทางห้อง oss (One Stop Service)
24 พ.ค.61 รับฟังการประชุมผ่านเว็ปแคสติ้งเกี่ยวกับการปฎิรูปมหาวิทยาลัย
23 พ.ค.61 ตรวจรับป้ายบอกทางเข้าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
16 พ.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
15 พ.ค.61 ทดสอบระบบการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์
13 พ.ค.61 ตรวจงานติดตั้งป้ายบอกทางเข้าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ เพชรบุรี
12-13 พ.ค. 61 กิจกรรมการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ชุดวิชาแพ่ง 2
8 พ.ค.61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียน ฯ ณ รร.นายร้อยสามพราม
8 พ.ค.61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ที่ทำการศูนย์ฯ
2 พ.ค.61 ประชุมจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2562 ณ มสธ.
27 เม.ย.61 กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอาวุโส So Smart รุ่นที่ 2
26 เม.ย.61 กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอาวุโส So Smart รุ่นที่ 1
25 เม.ย.61 ร่วมประชุมงานวิจัยการพัฒนารูปแบบวิธีการศึกษาทางไกล
25 เม.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
11 เม.ย.61 ให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียน และคำร้องต่างๆ
11 เม.ย.61 ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ที่เคารพ ในชมรมฯ วันที่ 11 เม.ย. 61
11 เม.ย.61 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/61 วันที่ 11 เมษายน 2561
10 เม.ย.61 สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
5 เม.ย.61 บุคลากรที่รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
4 เม.ย.61 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาสื่อสารสนเทศ
4 เม.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา
3 เม.ย.61 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ประชุมทีมงานจัดรายการเฟสไลน์สด
2 เม.ย.61 ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน
2 เม.ย.61 ศูนย์ฯเพชรบุรีจัดแสดงนิทรรศการศึกษาทางไกลแก่นักศึกษา
1 เม.ย.61 จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
31 มี.ค.61 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้านเปิด งานมสธ.สัมพันธ์ จ.กาญจนบุรี
30 มี.ค.61 แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ.แก่นักศึกษา กศน.อ.หัวหิน
29 มี.ค.61 รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษาอนุปริญญา วชช.สมุทรสาคร
28-29 มี.ค.61 อบรมการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์(EPUB3)
28 มี.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ทาง สวท.
27 มี.ค.61 โครงการ “เพชรบุรี เข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
23 มี.ค.61 รดน้ำศพ อ.วิรุฬ สีดอกบวบ อดีตประธานชมรมบัณฑิตฯ
22 มี.ค.61 ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพศูนย์ฯ
21 มี.ค.61 รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ จังหวัดสุมทรสาคร
21 มี.ค.61 ร่วมโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสัดเขาไก่แจ้
20 มี.ค.61 แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ.แก่นักศึกษา กศน.อ.ทับสะแก
15 มี.ค.61 ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
15 มี.ค.61 ติดตั้งนิทรรศการ มสธ. ณ ห้องโถงศูนย์ฯ เพชรบุรี
14 มี.ค.61 ประชุมบุคลากร มอบหมายนโยบายการปฎิบัติงาน
11 มี.ค.61 จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ไร่ทองหทัย
8 มี.ค.61 ให้บริการห้องประชุมศักดิเดชน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1
7 มี.ค.61 ประชาสัมพันธ์รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่
7 มี.ค.61 จัดรายการวิทยุ "สาระน่ารู้กับ มสธ." ณ สวท.เพชรบุรี
6 มี.ค.61 ให้บริการห้องประชุมศักดิเดชน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1
4 มี.ค.61 ให้บริการห้องประชุมศักดิเดชน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1
4 มี.ค.61 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ให้กับนักเรียน กศน.บ้านแหลม
2 มี.ค.61 ให้บริการการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
15 ก.พ.61 ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.
14 ก.พ.61 ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.
18 ก.พ.61 ให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
17-18 ก.พ. 61 จัดกิจกรรมการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จ.ราชบุรี
16 ก.พ.61 ให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ณ ห้อง OSS
16 ก.พ.61 อบรม “การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
15 ก.พ.61 ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนปริญญาตรีของ มสธ. กับ วชช.
15 ก.พ.61 อบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชีในระบบ 3 มิติ
14 ก.พ.61 ประชุมหารือกับผอ.รร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
14 ก.พ.61 รับสมัครนศ.ใหม่และรับลงทะเบียนเรียน จ.นครปฐม
12 ก.พ.61 ให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค2/60 จ.สมุทรสาคร
12 ก.พ.61 ซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมศักดิเดช
12 ก.พ.61 ประชุมสรุปผลการรับลงทะเบียนที่สนามสอบไล่1/60
08 ก.พ.61 การแสดงอินกอนฟ้อนแกนในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
12 ก.พ.61 ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ช่วยแนะแนวนักศึกษา ณ ห้อง OSS
เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน มุมการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ
ออกพื้นที่จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สุงสุมารผดุงวิทย์”
ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการการศึกาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
บริการรับสมัคร ลงทะเบียน ภาค 2/60 แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี
บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียนเรียนภาค 2/60 ผ่านห้อง OSS ของศูนย์
แนะนำหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาการจัดการแขนงรัฐประศาสนศาสตร์
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่ของคุณซิ้ม กรรมการชมรมบัณฑิต มสธ. เพชรบุรี
ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างบริเวณทางขึ้นห้องสัมมนา4-5
อำนวยการ ศวน.มสธ.เพชรบุรี เดินทางเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ
ออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และงานทะเบียนนักศึกษา ณ สนามสอบ
ประชุมเตรียมความพร้อมการออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ
จัดนิทรรศการและแนะนำหลักสูตรการศึกษาทางไกล
ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างบริเวณใต้ถุนอาคารศักดิเดช
เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณธนัชพร คำสอน ผู้อำนวยการ สวท.เพชรบุรี
จัดติววิชา ไทยศึกษา 10151 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่/ให้บริการรับลงทะเบียน/คำร้องต่างๆ
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมศักดิเดชน์
สำนักงานแรงงานจังหวัด ขอใช้บริการห้องประชุมสัมมนาของเศูนย์ฯ
ผอ.ศูนย์ฯ มสธ. เพชรบุรีสวัสดีปีใหม่ ผอ.วิทยาลัยชุมชน ฯ
นายช่างอิเลกทรอนิกส์ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าบริเวณป้อมยาม
ออกให้บริการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ผอ.ศูนย์ฯ มสธ.เพชรบุรี เข้าพบ อบต.ไร่ส้มเพื่อสวัสดีปีใหม่
เจ้าหน้าที่มาติดตั้งเครื่องรับบัตรอิเลคทรอนิกส์(EDC)
ช่างจากบริษัท Syndom เข้ามาตรวจสอบ ซ่อม UPS
ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์การให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
ออกให้บริการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ