ประกาศ ระบบอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้สำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการ ปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ Firewall ของมหาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 24.00 – 04.00 น.
จะทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถเข้าใช้งานอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตได้

จึงขออภัยในความไม่สะดวก