เรียน   ผู้เข้าชมจุลสาร วส.ออนไลน์ ทุกท่าน
ขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยประเมินผลจุลสาร วส.ออนไลน์ด้วยค่ะ  เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดทำ
และในการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนในการของบประมาณ
สนับสนุนการจัดทำจุลสารต่อไปค่ะ

สถานะ
ความพึงพอใจต่อจุลสารฯ
ในภาพรวม พึงพอใจ  
รูปแบบการนำเสนอ พึงพอใจ  
เนื้อหาสาระ พึงพอใจ  
ประโยชน์ที่ได้รับจากจุลสาร ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
  นำไปประยุกต์ใช้
  นำไปเผยแพร่แก่คนใกล้ชิดหรือบุคคลอื่น ไม่ได้รับประโยชน์
ข้อเสนอแนะในการจัดทำ/ การนำเสนอ/ การปรับปรุงจุลสาร: