ที่มา  แขนงวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพหลายสาขาอาชีพ เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่สังคมตั้งแต่ปี 2530 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง และสื่อเสริมต่างๆ นอกจากนี้คณาจารย์ในแขนงวิชายังได้รับเชิญไปสอนและฝึกอบรมให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนเป็นประจำ

อย่างไรก็ตามการให้บริการดังกล่าวยังจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มที่มีทุนทรัพย์และ/หรือเวลาที่จะสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนที่เป็น hardware หรือเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ดังนั้นหากมีการดัดแปลงเนื้อหาให้เหมาะสมกับการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ผู้สนใจได้ฝึกฝนด้วยตนเองและจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะแบบมีปฏิสัมพันธ์อิงเนื้อหาออนไลน์ที่จัดทำขึ้น รวมทั้งจัดช่องทางให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพต่างๆ โดยผู้เรียนมีโอกาสปฎิสัมพันธ์กันเองและอาจารย์ผู้สอนเพื่อซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำภาษาอังกฤษไปปฏิบัติจริง จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนออนไลน์ส่งผลต่อหน่วยงานให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เป้าหมาย  เพื่อให้บริการบุคลากรหน่วยงานราชการและประชาชนให้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยใช้งบประมาณหมวดการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรกของการพัฒนาเว็บไซต์ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดินและสำนักงานศาลปกครอง

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อพัฒนาสื่อการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
      2. เพื่อพัฒนาช่องทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์
      3. เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
      กลุ่ม 1 ผู้สมัครที่รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานละประมาณ 20-30 คน โดยต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตและมีเวลาที่จะรับการอบรมออนไลน์ระหว่าง 1 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2554
      กลุ่ม 2 ผู้สนใจทั่วไปประมาณ 1,000 คน

สื่อการฝึกทักษะ              
      1. สื่อหลักเว็บไซต์ Welcoming  Guests สำหรับสาธารณชนผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกฝนทางภาษาอังกฤษด้วยตนเองและเว็บบล็อกสำหรับชุมชนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ เนื้อหาส่วนใหญ่ดัดแปลงมาจากเนื้อหาในเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      2. สื่อเสริม การฝึกอบรมออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ สำหรับอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ

หัวหน้าโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬศา สาตพร 
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลียสุโขทัยธรรมาธิราช