Welcome!

A Distance Training Package on Official Correspondence in English

หน้าหลัก
HOME
วัตถุประสงค์
Aims
เนื้อหาสาระ
Content
กิจกรรม
Activities
ติดต่อเรา
Contact Us
 

ชุดฝึกอบรมทางไกล
การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

A Distance Training Package
on Official Correspondence in English

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

Part 3
การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ

เลือกตอน
 

โปรดเลือกบทที่ต้องการศึกษา

บทที่ 14   แนวทางทั่วไปในการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

  • ในบทแรกของตอนที่ 3 นี้ ขอนำเสนอแนวทางทั่วไปในการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษที่พอสรุปได้เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งได้นำเสนอไว้แล้วในตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการภาษาอังกฤษ และตอนที่ 2 หลักการเขียนและการใช้ภาษาในหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

  คลิกดูเนื้อหา...

บทที่ 15  การใช้สำนวนภาษาและประโยคสำเร็จรูปในหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

  • หนังสือราชการภาษาอังกฤษมีลักษณะเป็นภาษาเขียนที่เป็นทางการ สำนวนภาษาและประโยคที่ใช้ จึงมีลักษณะเป็นทางการด้วย ในบทที่ 15 นี้ จะเป็นการนำเสนอสำนวนภาษาและประโยคสำเร็จรูปซึ่งเป็นที่ นิยมใช้ในส่วนเนื้อเรื่อง (body) ของหนังสือราชการภาษาอังกฤษ ส่วนตัวอย่างการเขียนส่วนเนื้อหาของหนังสือราชการ ทั้งฉบับจะได้นำเสนอในการเขียนหนังสือราชการเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ในบทที่ 16 - 18 ต่อไป
         เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้สำนวนภาษาและประโยคสำเร็จรูปต่างๆ จากแต่ละช่องในตารางในการเขียนประกอบกับเนื้อหาสาระที่สามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์เฉพาะที่ต้องการใช้ต่อไป จึงได้กำหนดหัวข้อตามวัตถุประสงค์ในการเขียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  คลิกดูเนื้อหา...  

  กิจกรรม Exercise 15

บทที่ 16  การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งให้ทราบ

  • บทที่ 16 นี้นำเสนอตัวอย่างข้อความในหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งให้ทราบตามจุดประสงค์ย่อย อันได้แก่ หนังสือแจ้งข่าวสาร หนังสือเชิญ หนังสือแสดงความยินดี หนังสือแสดงความเสียใจ หนังสือขอบคุณ และหนังสือชี้แจง ซึ่งผู้จัดทำได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างหนังสือราชการภาษาอังกฤษจากหน่วยงานราชการหลายแห่งที่ใช้หนังสือราชการภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน จึงได้รวบรวมและนำมาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางการเขียนให้แก่ผู้ศึกษาชุดฝึกอบรมทางไกลนี้ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์หรือปรับใช้เนื้อหาและสำนวนภาษาให้เหมาะสมตามความต้องการได้ต่อไป
  • หนังสือแจ้งข่าวสาร

  คลิกดูเนื้อหา... 

  • หนังสือเชิญ

  คลิกดูเนื้อหา... 

  • หนังสือแสดงความยินดี

  คลิกดูเนื้อหา...

  • หนังสือแสดงความเสียใจ

  คลิกดูเนื้อหา...

  • หนังสือขอบคุณ

  คลิกดูเนื้อหา...

  • หนังสือชี้แจง

  คลิกดูเนื้อหา...

  กิจกรรม Exercise 16   กิจกรรม Exercise 17      กิจกรรม Exercise 18

   

บทที่ 17   การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อร้องขอ

  • บทที่ 17 นี้นำเสนอตัวอย่างข้อความในหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อร้องขอตามจุดประสงค์ย่อย อันได้แก่ หนังสือสอบถามหรือขอข้อมูล หนังสือขอความร่วมมือหรือความอนุเคราะห์ หนังสือขออนุญาต และหนังสือขอร้อง ซึ่งผู้จัดทำได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างหนังสือราชการภาษาอังกฤษจากหน่วยงานราชการหลายแห่งที่ใช้หนังสือราชการภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน จึงได้รวบรวมและนำมาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางการเขียนให้แก่ผู้ศึกษาชุดฝึกอบรมทางไกลนี้ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ หรือปรับใช้เนื้อหาและสำนวนภาษาให้เหมาะสมตามความต้องการได้ต่อไป
  • หนังสือสอบถามหรือขอข้อมูล

  คลิกดูเนื้อหา... 

  • หนังสือขอความร่วมมือหรือความอนุเคราะห์

  คลิกดูเนื้อหา... 

  • หนังสือขออนุญาต

  คลิกดูเนื้อหา...

  กิจกรรม Exercise 19      กิจกรรม Exercise 20

   

บทที่ 18   การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อตอบกลับ

  • บทที่ 18 นี้นำเสนอตัวอย่างข้อความในหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อตอบกลับตามจุดประสงค์ย่อย อันได้แก่ หนังสือตอบรับ และหนังสือตอบปฏิเสธ ซึ่งผู้จัดทำได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างหนังสือราชการภาษาอังกฤษจากหน่วยงานราชการหลายแห่งที่ใช้หนังสือราชการภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน จึงได้รวบรวมและนำมาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางการเขียนให้แก่ผู้ศึกษาชุดฝึกอบรมทางไกลนี้ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์หรือปรับใช้เนื้อหาและสำนวนภาษาให้เหมาะสมตามความต้องการได้ต่อไป
  • หนังสือตอบรับ

  คลิกดูเนื้อหา... 

  • หนังสือตอบปฏิเสธ

  คลิกดูเนื้อหา... 

   

  กิจกรรม Exercise 21       กิจกรรม Exercise 22

   

 

 

Home    |   Aims    |   Content    |    Activities    |    Contact Us
Copyright © 2010 Assoc. Prof. Dr. Jaraswat Trairat, Sukhothai Thammathirat Open University