Search this page
Module 4

Basic Elements of Grammar
ไวยากรณ์เบื้องต้น
เนื้อหาตอนนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
Part of Speech
Phrases, Clauses, and Sentences
Simple, Compound, and Complex Sentences

 

Part of Speech

ภาษาอังกฤษ แบ่งประเภทของ part of speech เป็นดังนี้คือ

1. คำนาม (nouns) คือคำที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ การกระทำ ความคิด สภาวะ หรือมโนทัศน์
2. คำสรรพนาม (pronouns) คือคำที่ใช้แทนคำนามหรือข้อความที่กล่าวถึงมาแล้ว หรือที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำ
3. คำกริยา (verbs) คือคำที่แสดงการกระทำหรือบอกสภาพของประธานของประโยค
4. คำคุณศัพท์ (adjectives) คือคำที่ขยาย บรรยาย หรือประกอบคำนามหรือสรรพนามให้มีใจความชัดเจนยิ่งขึ้น
5. คำกริยาวิเศษณ์ (adverbs) คือคำที่ขยายคำกริยาคำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์อื่น หรือประโยคทั้งประโยค รวมทั้งใช้แสดงเวลาหรือสถานที่
6. คำบุพบท (prepositions) คือคำที่โยงคำนาม นามวลี หรือคำสรรพนามเข้ากับคำอื่น ๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
7. คำสันธาน (conjunctions) คือคำที่ใช้เชื่อมคำ ข้อความ หรือประโยคให้มีความต่อเนื่องกัน
8. คำอุทาน (interjunctions) คือคำที่แสดงอารมณ์ หรือความรู้สึก มักใช้ในภาษาพูด
9. คำกำกับนาม (determiners) คือคำที่ใช้นำหน้าคำนาม คำนามในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคำนามนับได้เอกพจน์ จะต้องมีคำกำกับนามกำกับอยู่เสมอ    คำนามหนึ่งคำอาจมีคำกำกับนามมากกว่าหนึ่งคำก็ได้
 
Index: Module 4 Exercises
Exercise

^Top


Phrases, Clauses, and Sentences
1. วลี (Phrases) คือกลุ่มคำที่ประกอบด้วยคำต่าง ๆ ที่นำมาเรียงกันอย่างมีความหมายและทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งในประโยค
2. อนุประโยค (Clauses) หรือประโยคย่อย คือประโยคที่เป็นส่วนหนึ่งของ compound หรือ complex sentences
3. ประโยค (Sentences) ประกอบด้วยคำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป ที่มีทั้งภาคประธาน (subject) และภาคแสดง (predicate)
 
Index: Module 4 Exercises
Exercise [1][2][3][4]

^Top


Simple, Compound, and Complex Sentences
1. Simple Sentences คือประโยคที่มีโครงสร้างง่าย ๆ อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Basic Sentences ประโยคเหล่านี้สามารถเพิ่มส่วนขยายหรือนำมาเชื่อมต่อกับประโยคหรือข้อความอื่น ๆ ทำให้เกิดประโยคที่ยาวขึ้นและซับซ้อนขึ้นได้์
2. Compound Sentences คือประโยคที่เกิดจากการนำ simple sentence ซึ่งมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วสองประโยคขึ้นไปเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายวรรคตอน หรือคำเชื่อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประโยค ทั้งนี้เพื่อขยายประโยค ลดความซ้ำซ้อน หรือเสริมให้ข้อเขียนน่าสนใจ สละสลวย และกลมกลืนมากขึ้น
3. Complex Sentences คือประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก (main clause) กับอนุประโยค (subordinate clause) ที่ไม่สามารถอยู่ได้โดยลำพัง แต่ต้องอาศัยประโยคหลักเสมอ
 
Index: Module 4 Exercises
Exercise [1][2][3.1][3.2]

^Top

Copyright © 2003-2005 STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.