ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 16 พฤษภาคม 2559
ระดับปริญญาโท
ตรวจสอบ Download แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาโท ..อ่านต่อ 8 พฤศจิกายน 2562
ระดับปริญญาเอก
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาเอก..อ่านต่อ 13 พฤศจิกายน 2562
รายชื่อที่ปรึกษานักศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
..อ่านต่อ 11 มิถุนายน 2562

..อ่านต่อ 28 ตุลาคม 2562
เอกสารผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยายของคณาจารย์ อัพเดท 25 พ.ค. 2561
เพิ่มช่องทางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ..อ่านต่อ 3 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 ภาค 1 ปี 62
..อ่านต่อ 8 พฤศจิกายน 2562
รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชุดวิชากฎหมายอาญา 1 ภาค 1 ปี 62
..อ่านต่อ 8 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมพิเศษกฎหมายแพ่ง 1 และ กฎหมายอาญา 1 ภาค 1 ปี 2562
..อ่านต่อ 3 ตุลาคม 2562
คู่มือปฏิบัติงานการประสานการจัดกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายของสาขาวิชานิติศาสตร์
..อ่านต่อ 8 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อวารสารสาขาวิชานิติศาสตร์
..อ่านต่อ 15 กรกฎาคม 2562
รายชื่อกิจกรรมกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ภาค 2/2562
..อ่านต่อ 18 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษากิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 ภาค 2 ปี 2561
..อ่านต่อ 27 พฤษภาคม 2562
กำหนดการสัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2561
..อ่านต่อ 30 เมษายน 2562
ประกาศเลื่อนสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
..อ่านต่อ 11 มีนาคม 2562
ด่วน!
..อ่านต่อ 6 กุมภาพันธ์ 2562
บทเรียนการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรงานเลขานุการกิจ
..อ่านต่อ 19 ตุลาคม 2561
กำหนดการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์และชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
..อ่านต่อ 11 ตุลาคม 2561
คำถามที่พบบ่อย

..อ่านต่อ 10 กันยายน 2560
การขอใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
..อ่านต่อ 7 กรกฎาคม 2560
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษา
..อ่านต่อ 29 มิถุนายน 2560
ป.ตรี
..อ่านต่อ 14 มีนาคม 2555

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin