ติดต่อสาขาวิชา

stou2011.jpg

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์
         หลักสูตรปริญญาตรี            (02) 504-8361-4
         หลักสูตรปริญญาโท           (02) 504-8365, (02) 503-3602
         งานเลขานุการกิจ               (02) 504-8361-5
โทรสาร      (02) 503-3854, (02) 503-3569
                 
ผู้เข้าชม 269 คน UPDATE วันที่ 9/3/2559 14:13:17

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin