ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยายของคณาจารย์


 
ชื่อ-นามสกุล

ผลงานทางวิชาการ

ผศ. ธนัชพร กังสังข์                   

1. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

โดย ผศ. ธนัชพร กังสังข์

https://drive.google.com/open?id=1UT5P5a8ITJAYyaICm0f9y9ryCkWwPIt9

อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

1. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เรื่อง วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

โดย อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

https://drive.google.com/open?id=1lYaCZ0yXD1KwGszaQAM96azMqrbIYQVr

2. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชากฎหมายมหาชน เรื่อง การแก้ไขและการยกเลิกรัฐธรรมนูญ โดย อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

https://drive.google.com/open?id=1pWLRI-luWyiZLEcUwx5sVr0w15c2aKUW

3. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชากฎหมายมหาชน เรื่อง องค์กรนิติบัญญัติ โดย อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

https://drive.google.com/open?id=1J1wAYqrsnkACfNVjkA6x-8ynPVmJ0qJZ

 อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

ปี 2560

1. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เรื่อง ที่มาและพัฒนาการการคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

https://drive.google.com/open?id=1lSxejAKLjfsaeb1C59z4dFcw1XBZDnAU

2. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เรื่อง กรณีศึกษาเกี่ยวกับคดีคุ้มครองผู้บริโภค โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

https://drive.google.com/open?id=1H2tmNrKcvLfvC2NzAX9auI1Nk0M7SeLL

3. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการยุติธรรมทางเลือกทางการแพทย์ โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

https://drive.google.com/open?id=18LqXfUn3iewFymGxhSm0fY4ocIyDDhg5

อัพโหลด เมษ-กย. ปี 2561 
1. เอกสารประกอบการสอนเสริมผ่านดาวเทียม กฎหมายระหว่างประเทศ หน่วย 9 โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

2. เอกสารประกอบการสอนเสริมผ่านดาวเทียม กฎหมายระหว่างประเทศ หน่วย 10 โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

3. เอกสารประกอบการสอนเสริมผ่านดาวเทียม กฎหมายระหว่างประเทศ หน่วย 15 โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล
ผศ.ปัณณวิช ทัพภวิมล

ปี 2561
เอกสารประกอกการแนะนำการเรียนกฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่
https://drive.google.com/file/d/11EAPExECcDZW71KkBCwXCUmInkoKddEF/view?usp=sharing


ผู้เข้าชม 716 คน UPDATE วันที่ 22/2/2562 22:27:39

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin