ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยายของคณาจารย์


 
ชื่อ-นามสกุล

ผลงานทางวิชาการ

ผศ. ธนัชพร กังสังข์                   

1. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

โดย ผศ. ธนัชพร กังสังข์

https://drive.google.com/open?id=1UT5P5a8ITJAYyaICm0f9y9ryCkWwPIt9


ปี 2562 Update 15/9/62

 1. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 3 คู่ความและการเสนอคดีต่อศาล และแนวทางการเตรียมสอบ วันที่ 19 กันยายน 2562 New 15 / 9 / 62
https://drive.google.com/open?id=1enJIDp_VCW9BqW7OxwdxR1BmrJh8DDJM 

2. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 6 หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดและตัดสินคดี และแนวทางการเตรียมสอบ วันที่ 20 กันยายน 2562 New 15 / 9 / 62
https://drive.google.com/open?id=1VlRYRgkM1EIi8Y7H6u6Ogq78gd2SI0p7

3. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 7 คำพิพากษาและคำสั่ง และแนวทางการเตรียมสอบ วันที่ 24 กันยายน 2562 New 15 / 9 / 62
https://drive.google.com/open?id=1YBE0JNDO6bm13Gkb5pWd1NkMUzdpwmm7

4. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 10 หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน และแนวทางการเตรียมสอบ วันที่ 26 กันยายน 2562 New 15 / 9 / 62
https://drive.google.com/open?id=1TW0vL5AyvUO7XR6bSzTyfIRV3CvpAQxY

อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

1. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เรื่อง วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

โดย อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

https://drive.google.com/open?id=1lYaCZ0yXD1KwGszaQAM96azMqrbIYQVr

2. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชากฎหมายมหาชน เรื่อง การแก้ไขและการยกเลิกรัฐธรรมนูญ โดย อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

https://drive.google.com/open?id=1pWLRI-luWyiZLEcUwx5sVr0w15c2aKUW

3. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชากฎหมายมหาชน เรื่อง องค์กรนิติบัญญัติ โดย อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

https://drive.google.com/open?id=1J1wAYqrsnkACfNVjkA6x-8ynPVmJ0qJZ

ผศ.ดร.กฤติญดา เกิดลาภผล

ปี 2560

1. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เรื่อง ที่มาและพัฒนาการการคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

https://drive.google.com/open?id=1lSxejAKLjfsaeb1C59z4dFcw1XBZDnAU

2. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เรื่อง กรณีศึกษาเกี่ยวกับคดีคุ้มครองผู้บริโภค โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

https://drive.google.com/open?id=1H2tmNrKcvLfvC2NzAX9auI1Nk0M7SeLL

3. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการยุติธรรมทางเลือกทางการแพทย์ โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

https://drive.google.com/open?id=18LqXfUn3iewFymGxhSm0fY4ocIyDDhg5

อัพโหลด เมษ-กย. ปี 2561 
1. เอกสารประกอบการสอนเสริมผ่านดาวเทียม กฎหมายระหว่างประเทศ หน่วย 9 โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

2. เอกสารประกอบการสอนเสริมผ่านดาวเทียม กฎหมายระหว่างประเทศ หน่วย 10 โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

3. เอกสารประกอบการสอนเสริมผ่านดาวเทียม กฎหมายระหว่างประเทศ หน่วย 15 โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

ปี 2562 Update 19/9/62

1. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 แนะแนวตอบข้อสอบ

2. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 หน่วยที่ 2

3. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 ครั้งที่ 3 หน่วยที่ 7 
ผศ.ปัณณวิช ทัพภวิมล


ปี 2561
เอกสารประกอบการแนะนำการเรียนกฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่
https://drive.google.com/file/d/11EAPExECcDZW71KkBCwXCUmInkoKddEF/view?usp=sharing

ปี 2562 Update 13/9/62

1. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 5 อำนาจและหน้าที่ของศาล วันที่ 20 กันยายน 2562 New 13/9/62
https://drive.google.com/open?id=15qjzOcNgBov8tfpB7_-y7Llab7UYBfpN

2. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 9 ค่าฤชาธรรมเนียมศาล วันที่ 24 กันยายน 2562 New 13/9/62
https://drive.google.com/open?id=1NmUhULYgmftNGwxE6XDEorPOyghxL2rH

3. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วย 12 การรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่ง วันที่ 24 กันยายน 2562 New 13/9/62
https://drive.google.com/open?id=1B_iN_mVHwNB8fDhcZHJsW5FTY8k9a3q3

4. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 13 หลักทั่วไปในการนำสืบพยานหลักฐาน วันที่ 26 กันยายน 2562 New 13/9/62
https://drive.google.com/open?id=1oqwkiaiMKIKvu7XY5SNrnSZVYrHejo_z

ผศ.เอกพงศ์ คลังกรณ์

ปี 2562 Update 29/9/62

1. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 ครั้งที่ 3 หน่วยที่ 9

ผู้เข้าชม 1242 คน UPDATE วันที่ 29/9/2562 0:12:38

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin