ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยายของคณาจารย์


 
ชื่อ-นามสกุล

ผลงานทางวิชาการ

ผศ. ธนัชพร กังสังข์                   

1. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

โดย ผศ. ธนัชพร กังสังข์

https://drive.google.com/open?id=1UT5P5a8ITJAYyaICm0f9y9ryCkWwPIt9


ปี 2562 Update 15/9/62

 1. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 3 คู่ความและการเสนอคดีต่อศาล และแนวทางการเตรียมสอบ วันที่ 19 กันยายน 2562 New 15 / 9 / 62
https://drive.google.com/open?id=1enJIDp_VCW9BqW7OxwdxR1BmrJh8DDJM 

2. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 6 หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดและตัดสินคดี และแนวทางการเตรียมสอบ วันที่ 20 กันยายน 2562 New 15 / 9 / 62
https://drive.google.com/open?id=1VlRYRgkM1EIi8Y7H6u6Ogq78gd2SI0p7

3. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 7 คำพิพากษาและคำสั่ง และแนวทางการเตรียมสอบ วันที่ 24 กันยายน 2562 New 15 / 9 / 62
https://drive.google.com/open?id=1YBE0JNDO6bm13Gkb5pWd1NkMUzdpwmm7

4. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 10 หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน และแนวทางการเตรียมสอบ วันที่ 26 กันยายน 2562 New 15 / 9 / 62
https://drive.google.com/open?id=1TW0vL5AyvUO7XR6bSzTyfIRV3CvpAQxY

ปี 2563 Update 23/1/63
ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 
1. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 หน่วยที่ 6 การขายตรงและตลาดแบบตรง โดย ผศ. ธนัชพร กังสังข์ New  23/1/63
https://drive.google.com/open?id=1IODSqaTO1aFG2R-4PluDoHXqaE3F9hH6

2. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 หน่วยที่ 12 สัญญาจ้างทำของ โดย ผศ. ธนัชพร กังสังข์ New  23/1/63
https://drive.google.com/open?id=1ZPq6VaxUD8Aam2WF5LcbySp1pfX9Wqjm

3. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 หน่วยที่ 15 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย ผศ. ธนัชพร กังสังข์ New  23/1/63
https://drive.google.com/open?id=1uJDJHSsweTkCE-gVWUpYHFoMoLjiedW6

ปี 2564  Update 23/02/2563

1. เอกสารประกอบการสอนชุดกฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ หน่วยที่ 12 ความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอก คลิ๊กที่นี่
2. เอกสารประกอบการสอนชุดกฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ หน่วยที่ 13 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ บุกรุก และความผิดเกี่ยวกับศพ  คลิ๊กที่นี่


ผศ.ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

1. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เรื่อง วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

โดย อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

https://drive.google.com/open?id=1lYaCZ0yXD1KwGszaQAM96azMqrbIYQVr

2. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชากฎหมายมหาชน เรื่อง การแก้ไขและการยกเลิกรัฐธรรมนูญ โดย อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

https://drive.google.com/open?id=1pWLRI-luWyiZLEcUwx5sVr0w15c2aKUW

3. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชากฎหมายมหาชน เรื่อง องค์กรนิติบัญญัติ โดย อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

https://drive.google.com/open?id=1J1wAYqrsnkACfNVjkA6x-8ynPVmJ0qJZ

ปี 2563 Update 23/1/63

ชุดกฎหมายแพ่ง 1

เอกสารประกอบการสอนกฎหมายแพ่ง 1 หน่วยที่ 15 New  23/1/63

https://drive.google.com/open?id=1VT9o9Zo8Cj6wW52yKUcK0XEVFqRPpXn-


ชุดวิชา กฎหมายมหาชน

เอกสารประกอบการสอนกฎหมายมหาชน หน่วยที่ 11 New  23/1/63

https://drive.google.com/open?id=1s-I0nQpj2_QuHxpiBc54vYIDMcme9gQW


ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2

เอกสารประกอบการสอนกฎหมายแพ่ง 2 หน่วยที่ 13 New  23/1/63

https://drive.google.com/open?id=1u7DfzhjQbsxTcHWLK6i0-pfcb4k1s3mXผศ.ดร.กฤติญดา เกิดลาภผล

ปี 2560

1. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เรื่อง ที่มาและพัฒนาการการคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

https://drive.google.com/open?id=1lSxejAKLjfsaeb1C59z4dFcw1XBZDnAU

2. เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เรื่อง กรณีศึกษาเกี่ยวกับคดีคุ้มครองผู้บริโภค โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

https://drive.google.com/open?id=1H2tmNrKcvLfvC2NzAX9auI1Nk0M7SeLL

3. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการยุติธรรมทางเลือกทางการแพทย์ โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

https://drive.google.com/open?id=18LqXfUn3iewFymGxhSm0fY4ocIyDDhg5

อัพโหลด เมษ-กย. ปี 2561 
1. เอกสารประกอบการสอนเสริมผ่านดาวเทียม กฎหมายระหว่างประเทศ หน่วย 9 โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

2. เอกสารประกอบการสอนเสริมผ่านดาวเทียม กฎหมายระหว่างประเทศ หน่วย 10 โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

3. เอกสารประกอบการสอนเสริมผ่านดาวเทียม กฎหมายระหว่างประเทศ หน่วย 15 โดย อ.กฤติญดา เกิดลาภผล

ปี 2562 Update 19/9/62

1. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 แนะแนวตอบข้อสอบ

2. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 หน่วยที่ 2

3. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 ครั้งที่ 3 หน่วยที่ 7 
https://mega.nz/#!zO5jmYRb!ibiDH5QBsf7_Ksa_j-JmOkr8OFkEyvg-9Tg2uqN3ZYc New 29/9/62

ปี 2563 
Update 20/1/63
1.
 กฎหมายระหว่างประเทศ_หน่วยที่ 2
https://mega.nz/#!jHZ1SSjI!ZQXfrb6cbWoJgHfe6xw7ZQDrRrltf5bnREpG-zsN-Ag New 20/1/63
2. กฎหมายระหว่างประเทศ_หน่วยที่ 5_สนธิสัญญา 
https://mega.nz/#!bH5AUATA!c3XizCaSrWv1zaabI99LyIVK5yEdaag-A41zbW9R4Bg New 20/1/63
3. กฎหมายระหว่างประเทศ_หน่วยที่10_กมการทูต
https://mega.nz/#!TegQAKrS!jxpmrMI8OTohWCFMaR28hobG8PcMS-aVTqeqNBpN11w New 20/1/63
ผศ.ปัณณวิช ทัพภวิมล


ปี 2561
เอกสารประกอบการแนะนำการเรียนกฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่
https://drive.google.com/file/d/11EAPExECcDZW71KkBCwXCUmInkoKddEF/view?usp=sharing

ปี 2562 Update 13/9/62

1. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 5 อำนาจและหน้าที่ของศาล วันที่ 20 กันยายน 2562 New 13/9/62
https://drive.google.com/open?id=15qjzOcNgBov8tfpB7_-y7Llab7UYBfpN

2. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 9 ค่าฤชาธรรมเนียมศาล วันที่ 24 กันยายน 2562 New 13/9/62
https://drive.google.com/open?id=1NmUhULYgmftNGwxE6XDEorPOyghxL2rH

3. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วย 12 การรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่ง วันที่ 24 กันยายน 2562 New 13/9/62
https://drive.google.com/open?id=1B_iN_mVHwNB8fDhcZHJsW5FTY8k9a3q3

4. เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 13 หลักทั่วไปในการนำสืบพยานหลักฐาน วันที่ 26 กันยายน 2562 New 13/9/62
https://drive.google.com/open?id=1oqwkiaiMKIKvu7XY5SNrnSZVYrHejo_z

ผศ.เอกพงศ์ คลังกรณ์

ปี 2562 Update 29/9/62

1. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 ครั้งที่ 3 หน่วยที่ 9

ผศ.จาตุรนธ์ บุณยธนะ

ปี 2563 Update 15/1/63
ชุดวิชา กฎหมายระหว่างประเทศ
1. หน่วย 7 กฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดการใช้กำลังทางทหาร
Powerpoint 
https://drive.google.com/file/d/16Bj9EQ5QETn3-kynW4FYDrIutf-VxnzJ/view?fbclid=IwAR2SP66JxIgqe7DYT0pfjvXINodkaUebvRk_WSqSTs3Z9xKt-4_VpYcLTAM  New 15/1/63
PDF 
https://drive.google.com/file/d/1jPw8iawRxweu4LOqAYI0RBkkjpyEtxCW/view?fbclid=IwAR0_2Qv2xWL7H_bshvPyhxK52DU_g50W8_NyPi4UyyyJrk4YYAI1LT_vbwM
2. หน่วย 8 ความรับผิดชอบของรัฐ
Powerpoint
 https://drive.google.com/file/d/1CULO0joeLwR0zfpVwyrxj1fr8z4UjfRe/view?fbclid=IwAR1xRAk7-mAv_-SXKYcrApUxyF40y3dKd5NOfvCANo6AtluwWLXZHUNrTP8   New 15/1/63
PDF
 https://drive.google.com/file/d/1p8Cof5NaSw2IxGFknH3pRzwqEZmEuVVK/view?fbclid=IwAR2wMTZKeCgVw7Jvmkdxvqh5KcLF2MUIBQOdYuVAVgDHWbJ-RBXAjq2mNpM

ผศ.ดร. จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์

ปี 2563 Update 23/1/63
ชุดวิชา กฎหมายพาณิชย์ 1
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 หน่วยที่ 11 โดย ผศ.ดร. จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ New  23/1/63
https://drive.google.com/open?id=1nfWmI3LoLy-2uv0MLzI77jFy6lEe6Eec

เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 หน่วยที่ 13 โดย ผศ.ดร. จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ New  23/1/63
https://drive.google.com/open?id=1QmXghZ6uqJw9Ro38N2wVQ6iWgxCo4AJJ

เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย 1 หน่วยที่ 14 โดย ผศ. ดร. จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ New  23/1/63
https://drive.google.com/open?id=1firLAKgv8YQCO6ctKzl64jPLIMnz7JH2


ผศ.ดร.พงษ์สิทธิ์  อรุณรัตนากุล
ปี 2563 Update 24/3/63
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน หน่วยที่ 11  New  24/3/63  คลิ๊กที่นี่
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน หน่วยที่ 14  New  24/3/63  คลิ๊กที่นี่
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 หน่วยที่ 12  New  24/3/63  คลิ๊กที่นี่
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 หน่วยที่ 13  New  24/3/63  คลิ๊กที่นี่อ.ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล


ปี 2563 Update 4/8/63
ชุดกฎหมายพาณิชย์ 3
เอกสารประกอบการสอนกฎหมายพาณิชย์ 3 หน่วยที่ 6 สัญญาจำนำ  

ปี 2564  Update 24/02/2564
1. ชุดวิชา 54122 กฎหมายกับการสาธารณสุข  คลิ๊กที่นี่
2. หน่วยที่ 1 กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ คลิ๊กที่นี่
3. หน่วยที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร คลิ๊กที่นี่
4. หน่วยที่ 9 กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ คลิ๊กที่นี่ผู้เข้าชม 5589 คน UPDATE วันที่ 25/2/2564 23:39:22

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin