แจ้งส่งบทความวิชาการ

สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเสนอบทความทางวิชาการลงในวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งขณะนี้วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชได้อยู่ TCI กลุ่ม 2 โดยสามารถส่งบทความได้ที่ http://lawjournal.stou.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งสาขาวิชาฯ ได้จัดพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรกออกเดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่สอง ออกเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ของทุกปี หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่คุณนงนุช โทร. 02-504-8362
ผู้เข้าชม 768 คน UPDATE วันที่ 4/2/2563 16:00:26

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin