เอกสารผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยายของคณาจารย์ อัพเดท 25 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

1.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฏหมายระหว่างประเทศหน่วยที่ คลิ๊กที่นี่
2.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฏหมายระหว่างประเทศหน่วยที่ คลิ๊กที่นี่
3.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฏหมายอาญา 1 ครั้งที่ 3  คลิ๊กที่นี่
4.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ  หน่วยที่ 1  คลิ๊กที่นี่
5.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ  หน่วยที่ 5  คลิ๊กที่นี่
6.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ  หน่วยที่ 6  คลิ๊กที่นี่
7.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ  หน่วยที่ 8  คลิ๊กที่นี่
8.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ  หน่วยที่ 11  คลิ๊กที่นี่

9.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ  หน่วยที่ 12  คลิ๊กที่นี่

10.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ  หน่วยที่ 13  คลิ๊กที่นี่
11.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ  หน่วยที่ 14  คลิ๊กที่นี่
12.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฏหมายแพ่ง 2 หน่วยที่ 10  คลิ๊กที่นี่
13.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฏหมายแพ่ง 2 หน่วยที่ 15  คลิ๊กที่นี่

14.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม หน่วยที่ 15 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกัน   คลิ๊กที่นี่

15.  เอกสารการสอนผ่านดาวเทียม หน่วยที่ 15-2 ศาลอาญาระหว่างประเทศ  คลิ๊กที่นี่

16.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม หน่วยที่ 4 กม.รปท  คลิ๊กที่นี่
17.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 หน่วยที่ 5  คลิ๊กที่นี่
18.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 หน่วยที่ 8 - 9  คลิ๊กที่นี่
19.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 หน่วยที่ 10  คลิ๊กที่นี่
20.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายปกครองท้องที่ หน่วยที่ 1  คลิ๊กที่นี่
21.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายปกครองท้องที่ หน่วยที่ 6  คลิ๊กที่นี่
22.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ หน่วยที่ 1  คลิ๊กที่นี่
23.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ หน่วยที่ 6  คลิ๊กที่นี่
24.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ หน่วยที่ 11  คลิ๊กที่นี่
25.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 หน่วยที่ 10  คลิ๊กที่นี่
26.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 หน่วยที่ 15  คลิ๊กที่นี่ 
27.  เอกสารประกอบการสัมมนาเข้มชุดวิชา 41902 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 คลิ๊กที่นี่ 
28.  เอกสารประกอบการบรรยายผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 3 หน่วยที่ 8 คลิ๊กที่นี่
29.  เอกสารประกอบการบรรยายผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 3 หน่วยที่ 9 คลิ๊กที่นี่
30.  เอกสารประกอบการบรรยายผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 3 หน่วยที่ 10 คลิ๊กที่นี่
31.  เอกสารประกอบการบรรยายผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 3 หน่วยที่ 11 คลิ๊กที่นี่
32.  เอกสารประกอบการบรรยายผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 3 หน่วยที่ 13 คลิ๊กที่นี่
33.  เอกสารประกอบการบรรยายผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ หน่วยที่ 12 คลิ๊กที่นี่
34.  เอกสารประกอบการบรรยายผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ หน่วยที่ 13 คลิ๊กที่นี่
35.  เอกสารประกอบการสอนเสริมผ่านดาวเทียมชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ หน่วยที่ 4 คลิ๊กที่นี่
36.  เอกสารประกอบการสอนเสริมผ่านดาวเทียมชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ หน่วยที่ 13 คลิ๊กที่นี่
ผู้เข้าชม 3755 คน UPDATE วันที่ 24/8/2564 23:00:14

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin