คณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


 จตุรนต์.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ บุณยธนะ  
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
LL.M. Energy Law and Policy at CEPMLP, University of Dundee  
Certificate in Intensive English Program at IELI, University of North Texas 

 จิตร.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

LL.M. St.John’s University, The United States

Ph.D. University of New England, Australia


ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายอนุญาโตตุลาการ

 

 จิตรา.jpg

รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้ำเลิศ

นิติศาสตรบัณฑิต   (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 จิราพร.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร สุทันกิตระ

อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย

LL.M. University of Sheffield

Ph.D. University of Sheffield

 

 

 ชนินาฏ.jpg

รองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีดส์

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนติบัณฑิตไทย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 ชัชชัย.jpg

อาจารย์ชัชชัย ลาภปรารถนา

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,

Master of Laws (LL.M.) Southern Methodist University

Master of Laws (LL.M.) Temple University

 

 

 ธวัชชัย.jpg

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.C.L., PH.D. University of London

 

 

 

 


IMG_20150702_2.png

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์จิรา เชิดชู

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรมทางอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง
Certificate in Human Rights, International Institute of Human Rights, Strasbourg, France

 


รูป.png
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Laws in International Trade and Commercial Law (Pass with Merit) Durham University, United Kingdom
Master of Laws in Intellectual Property Law (Pass with Merit) Queen Mary, University of London, United Kingdom

ความเชี่ยวชาญ 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายการค้าและพาณิชย์ระหว่างประเทศ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
การระงับข้อพิพาททางเลือก
 พงษ์สิทธิ.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

LL.M. Latrobe University, Australia

Ph.D. University of New England, Australia

(Scholarship of University of New England International Postgraduate Research Scholarship (UNE IPRS) & University of New England Research Award (UNERA)) 

วุฒิบัตร Understanding Research Methods, University of London

วุฒิบัตร Contracts, Harvard University (online program)

วุฒิบัตร Introduction to Project Management, The University of Adelaide (online program)

ประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพทนายความ

วุฒิบัตรหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (รุ่น16)


ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายล้มละลาย 

กฎหมายฟื้นฟูกิจการ


 ลาวัณย์.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

LL.M. (European Law and International Comparative Law) Vrije Universiteit Brussels

Ph.D. (International Economic Law) Lancaster University

Diploma in International Law, The Hague Academy of International Law

Certificate in English Study Skill, Lancaster University

Certificate in Advanced English, Lancaster University

 มาลี.jpg

รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ

นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


ความเชี่ยวชาญ

ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยละเมิด กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท

กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

กฎหมายมหาชน 


 วรวุฒิ.jpg

     รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย 


 วิกรณ์.jpg

รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

 วิชัย.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LL.M. (International Human Rights Law) British Chevening Scholar, University of Essex

CERTIFICATE:- International Labour Standards and Human Rights, ILO Turin(Italy); International Criminal Court, Irish National Human Rights Centre, Galway (Ireland); International Human Rights, International Institute of Human Rights, Strasbourg (France);

Mphil Institutional Economic Law


ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

กฎหมายระหว่างประเทศ (คดีเมือง)

กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

นิติตรรกศาสตร์และนิติวิธี (Legal Logic and Methodology)

วิภุส.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภุส แสนเจริญ
Mr. Vipoos Sancharoen

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
LL.M (International Trade Law) University of East Anglia, UK
LL.M with Merit (Commercial and Corporate Law) Queen Mary, University of London, UK
เนติบัณฑิตไทย

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
การระงับข้อพิพาททางเลือก

 วิมาน.jpg

รองศาสตราจารย์วิมาน กฤตพลวิมาน

ศิลปศาสตร์บัณฑิต 

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 วิวิธ.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์ 

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ป.บัณฑิต กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

LL.M. (Master of Laws) Deakin University, Australia

Cert., Int'l Human Rights & Personal Data Protection, IIDH, Strasbourg, France

Cert., IP Summer school, WIPO-UNIGE, Geneve, Switzerland

 

 

 

 สมศักดิ์.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล  
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย
 

 

 

 สราวุธ.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

LL.M. University of Sydney

Doctor of Legal Science (S.J.D.) University of Hong Kong

 

 

 สิริพันธ์.jpg

รองศาสตราจารย์สิริพันธ์ พลรบ 
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Grad. Dip in Commercial Law (Monash University)

 

 สุจินตนา.jpg

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 สุรีรัตน์.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์  ประจนปัจจนึก
นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
D.E.A. (Droit public) University de Strasbourg III

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ก้อง.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม 

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นิติศาสตรดุษฎบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

093.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์  คลังกรณ์
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เนติบัณฑิตไทย

 

lovelove.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน  ต่อปัญญาชาญ
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย
pae0113.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณวิช  ทัพภวิมล
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรอาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตร TQA Criteria 
หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตร TQA Internal Organization Assessment 

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายอาญา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายล้มละลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายฟอกเงิน

S__60964869.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญดา  เกิดลาภผล
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Public  Administration, California State University, Hayward, U.S.A.
Master of Laws, American University, Washington College of Law, U.S.A.
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Certificate in The US International Tax Law, Leiden University, Netherlands
Certificate in International Criminal Court, Graduate Institute of International and Development Studies and University of Geneva, Switzerland
Certificate in International Criminal Court, Graduate Institute Geneva and University of Geneva, Switzerland
Certificate in Arbitration Rules in Practice, University of Vienna, Austria

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายลักษณะหนี้
กฎหมายลักษณะละเมิด
กฎหมายการคลังและการงบประมาณ
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล
 IMG_7269.JPG
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำ
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Laws International, La Trobe University
Doctor of Juridical Science, La Trobe University

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายอาญา
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
IMG_3367.JPG
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเอก กฎหมายธุรกิจ
Master of Laws International Business Laws (Pass with Merit) King's College London
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์ผ่านระดับดี)
National Advanced Training Program on Successful Technology Licensing Organized by WIPO

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
กฎหมายองค์การการค้าโลก
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า)
กฎหมายความรับผิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

Theradej.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช มโนลีหกุล 
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LL.M. (Master of Laws), University of Southern California, Gould School of Law, U.S.A.
LL.M. (Master of Laws) - International and Comparative Law, University of California, Los Angeles, School of Law, U.S.A.
S.J.D. (Doctor of Juridical Science), University of Wisconsin, Madison, Law School, U.S.A.  
Visiting Scholars, University of California, Berkeley, Boalt School of Law, U.S.A. 

IMG_4701.JPG
อาจารย์ ดร.ตะวัน  เดชภิรัตนมงคล
นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย


nan yoo.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรีกานต์ อยู่เรือง
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
LL.M. in International Trade Law, University of Essex,United Kingdom 
LL.M. in Intellectual Property Law, Queen Mary ,University of London ,United Kingdom
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายอนุญาโตตุลาการผู้เข้าชม 17084 คน UPDATE วันที่ 13/11/2563 18:03:45

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin