ระดับปริญญาโท

แจ้งกำหนดการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 คลิ๊กที่นี่ และการจัดส่งเอกสารสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1 ภาค 1/2562 คลิ๊กที่นี่  แผนกิจกรรมการศึกษาภาค 1/2562 คลิ๊กที่นี่
ประกาศรายชื่อนักศึกษานักศึกษาค้นคว้าอิสระภาค 1/2562 ที่ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา คลิ๊กที่นี่
กำหนดการสัมมนาเข้ม/เสริม ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ดังนี้
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายปกครองท้องถิ่นชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและความรับผิดในผลิตภัณฑ์  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติะรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  คลิ๊กที่นี่


รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ภาค 1/2562 ดังนี้
ชุดวิชากฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  ลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายปกครองท้องถิ่นชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและความรับผิดในผลิตภัณฑ์  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติะรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มเกี่ยวกับชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้

ตัวอย่างบทคัดย่อ IS และหน้าอนุมัติ  คลิ๊กที่นี่
มสธ.บ25 ขยายเวลาการศึกษา  คลิ๊กที่นี่
มสธ.บ31 รักษาสถานภาพ  คลิ๊กที่นี่
มสธ.บ52ชำระตรวจบทคัดย่อ  คลิ๊กที่นี่
แบบคำร้องขอสอบ บศ.ข.5  คลิ๊กที่นี่
แบบ สบฑ.02  คลิ๊กที่นี่
หนังสืออนุมัติให้ใช้ลิขสิทธิ์  คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มขอตรวจรูปแบบ  คลิ๊กที่นี่
ผู้เข้าชม 9445 คน UPDATE วันที่ 17/8/2562 16:39:20

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin