ระดับปริญญาโท

แจ้งกำหนดการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 คลิ๊กที่นี่ และการจัดส่งเอกสารสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1 ภาค 2/2562 คลิ๊กที่นี่  แผนกิจกรรมการศึกษาภาค 2/2562 คลิ๊กที่นี่
รวมไฟล์บทคัดย่อ ปี 2561  คลิ๊กที่นี่

เรียน  นักศึกษา
  เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ได้สร้าง line กลุ่มประจำชุดวิชาเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา 
   ในการนี้ สาขาวิชาขอให้นักศึกษาเข้าร่วม line กลุ่มชุดวิชาตามที่ตนเองได้ลงทะเบียนเรียนไว้ค่ะ

Scan QR Code สำหรับ line กลุ่มชุดวิชา ดังนี้
ชุดวิชากฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง  คลิ๊ก
ชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายปกครองท้องถิ่นชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ  คลิ๊กที่นี่

กำหนดการสัมมนาเข้ม/เสริม ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ดังนี้
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง  คลิ๊ก
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายปกครองท้องถิ่นชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  คลิ๊กที่นี่

รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ภาค 2/2562 ดังนี้  กำหนดการสัมมนาเสริมอาจมีการเปลี่ยนได้ สามารถติดตามได้ในไลน์กลุ่มชุดวิชา
ชุดวิชากฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  ลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง  คลิ๊ก
ชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายปกครองท้องถิ่นชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและความรับผิดในผลิตภัณฑ์  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ  คลิ๊กที่นี่


แบบฟอร์มเกี่ยวกับชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้

ตัวอย่างบทคัดย่อ IS และหน้าอนุมัติ  คลิ๊กที่นี่
มสธ.บ25 ขยายเวลาการศึกษา  คลิ๊กที่นี่
มสธ.บ31 รักษาสถานภาพ  คลิ๊กที่นี่
มสธ.บ52ชำระตรวจบทคัดย่อ  คลิ๊กที่นี่
แบบคำร้องขอสอบ บศ.ข.5  คลิ๊กที่นี่
แบบ สบฑ.02  คลิ๊กที่นี่
หนังสืออนุมัติให้ใช้ลิขสิทธิ์  คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มขอตรวจรูปแบบ  คลิ๊กที่นี่
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท  คลิ๊กที่นี่
ผู้เข้าชม 18173 คน UPDATE วันที่ 25/3/2563 15:38:58

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin