ระดับปริญญาโท

แจ้งกำหนดการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 คลิ๊กที่นี่ และการจัดส่งเอกสารสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1 ภาค 2/2561 คลิ๊กที่นี่  แผนกิจกรรมการศึกษาภาค 2/2561 คลิ๊กที่นี่
กำหนดการสัมมนาเข้ม/เสริม ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ดังนี้
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1  คลิ๊กที่นี่
รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ภาค 2/2562 ดังนี้
ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายปกครองท้องถิ่นชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่ 
 
ผู้เข้าชม 2607 คน UPDATE วันที่ 3/5/2019 10:49:19 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin