ระดับปริญญาโท

แจ้งกำหนดการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 คลิ๊กที่นี่ และการจัดส่งเอกสารสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1 ภาค 2/2561 คลิ๊กที่นี่  แผนกิจกรรมการศึกษาภาค 2/2561 คลิ๊กที่นี่
ประกาศรายชื่อนักศึกษานักศึกษาค้นคว้าอิสระภาค 2/2561 ที่ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา คลิ๊กที่นี่
กำหนดการสัมมนาเข้ม/เสริม ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ดังนี้
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1  คลิ๊กที่นี่
รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ภาค 2/2562 ดังนี้
ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายปกครองท้องถิ่นชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
ชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่ 
ชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่  
ชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่  
ชุดวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่  
ชุดวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่  
ชุดวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่  
ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน  คลิ๊กที่นี่  

แบบฟอร์มเกี่ยวกับชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้

ตัวอย่างบทคัดย่อ IS และหน้าอนุมัติ  คลิ๊กที่นี่
มสธ.บ25 ขยายเวลาการศึกษา  คลิ๊กที่นี่
มสธ.บ31 รักษาสถานภาพ  คลิ๊กที่นี่
มสธ.บ52ชำระตรวจบทคัดย่อ  คลิ๊กที่นี่
แบบคำร้องขอสอบ  คลิ๊กที่นี่
ผู้เข้าชม 4501 คน UPDATE วันที่ 5/3/2019 9:21:55 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin