วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตวิชานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของสังคม
  2. พัฒนาบุคลากรที่อยู่ในวงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม กับลักษณะงานและสภาพสังคม
  3. ส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าทางด้านกฏหมายให้กว้างขวางทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น
  4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย และให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและหน้าที่การงาน ตลอดจนให้การศึกษาต่อเนื่องในระดับต่าง ๆ

 

 

ผู้เข้าชม 543 คน UPDATE วันที่ 1/6/2555 15:58:04

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin