เอกสารแผยแพร่การจัดการเรียนรู้ ดังนี้

     1. ด้านผลิตบัณฑิต เรื่อง แนวการพัฒนากิจกรรมร่วมเรียนรู้ (Blended Learning)  คลิ๊กที่นี่
     2. ด้านวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำวิจัยที่มีความทันสมัย ท่ามกลางกระแส Digital Disruption  คลิ๊กที่นี่
ผู้เข้าชม 553 คน UPDATE วันที่ 12/10/2563 10:24:41

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin