แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 2 ปี 2560

แผนกิจกรรมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ดังนี้
1.  ระเบียบวิธีการวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ คลิ๊กที่นี่
2.  กม.เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน คลิ๊กที่นี่
3.  กม.เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง คลิ๊กที่นี่
4.  กม.ทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง คลิ๊กที่นี่
5.  กม.ปกครองชั้นสูง คลิ๊กที่นี่
6.  กม.แพ่งลักษณะสัญญา คลิ๊กที่นี่
7.  กม.รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง คลิ๊กที่นี่
8.  กม.แรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง คลิ๊กที่นี่
9.  กม.ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง คลิ๊กที่นี่
10.  กม.วิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง คลิ๊กที่นี่
11.  กม.สิ่งแวดล้อมชั้นสูง  คลิ๊กที่นี่
12.  กม.อาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง คลิ๊กที่นี่
13.  การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง คลิ๊กที่นี่
14. การศึกษาค้นคว้าอิสระ คลิ๊กที่นี่
15. วิทยานิพนธ์ 1-2-3-4  คลิ๊กที่นี่
ผู้เข้าชม 221 คน UPDATE วันที่ 2/20/2018 4:47:23 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin