ขอเลื่อนกำหนดการสัมมนาเสริม ป.โท

ขอเลื่อนกำหนดการสัมมนาเสริม ป.โท ชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ครั้งที่ 2 ที่ มสธ. จากเดิมเป็นวันที่ 5 - 6 มกราคม 2562
ผู้เข้าชม 318 คน UPDATE วันที่ 11/26/2018 4:12:38 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin