ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 16 พฤษภาคม 2559
ระดับปริญญาโท
ตรวจสอบ Download แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาโท ..อ่านต่อ 30 พฤศจิกายน 2564
ระดับปริญญาเอก
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาเอก..อ่านต่อ 17 มิถุนายน 2563
เชิญลงบทความทางวิชากาาร
..อ่านต่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยายของคณาจารย์ อัพเดท 25 พ.ค. 2561
เพิ่มช่องทางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ..อ่านต่อ 24 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
facebook สาขาวิชานิติศาสตร์
..อ่านต่อ 16 เมษายน 2564
ด่วน ประกาศการจัดกิจกรรมพิเศษแพ่ง 1
..อ่านต่อ 25 ธันวาคม 2563
กิจกรรมพิเศษช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
..อ่านต่อ 21 ธันวาคม 2563
ประกาศนักศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
..อ่านต่อ 1 เมษายน 2563
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
..อ่านต่อ 31 มีนาคม 2563
ประกาศเรื่องการเรียน E-learning
..อ่านต่อ 30 มีนาคม 2563
ประกาศด่วน!
..อ่านต่อ 26 มีนาคม 2563
ช่องทางสื่อเสริมประจำชุดวิชาประกอบการศึกษา
..อ่านต่อ 25 มีนาคม 2563
ใบสั่งซื้อวารสารสาขาวิชานิติศาสตร์
..อ่านต่อ 13 มีนาคม 2563
คู่มือปฏิบัติงานการประสานการจัดกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายของสาขาวิชานิติศาสตร์
..อ่านต่อ 8 สิงหาคม 2562
รายชื่อที่ปรึกษานักศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
..อ่านต่อ 11 มิถุนายน 2562
กำหนดการสัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2561
..อ่านต่อ 30 เมษายน 2562
ประกาศเลื่อนสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
..อ่านต่อ 11 มีนาคม 2562
ด่วน!
..อ่านต่อ 6 กุมภาพันธ์ 2562
บทเรียนการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรงานเลขานุการกิจ
..อ่านต่อ 19 ตุลาคม 2561
กำหนดการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์และชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
..อ่านต่อ 11 ตุลาคม 2561
คำถามที่พบบ่อย

..อ่านต่อ 10 กันยายน 2560
การขอใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
..อ่านต่อ 7 กรกฎาคม 2560
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษา
..อ่านต่อ 29 มิถุนายน 2560
ป.ตรี
..อ่านต่อ 14 มีนาคม 2555

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin