ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 16 พฤษภาคม 2559
ระดับปริญญาโท
ตรวจสอบ Download แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาโท ..อ่านต่อ 3 พฤษภาคม 2562
ระดับปริญญาเอก
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาเอก..อ่านต่อ 28 พฤษภาคม 2555
เอกสารผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยายของคณาจารย์ อัพเดท 25 พ.ค. 2561
เพิ่มช่องทางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ..อ่านต่อ 17 พฤษภาคม 2562

..อ่านต่อ 25 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมพิเศษช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน และกฎหมายแพ่ง 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2561
..อ่านต่อ 2 พฤษภาคม 2562
ประกาศเลื่อนชุดวิชากฎหมายปกครองท้องถิ่นชั้นสูง
..อ่านต่อ 30 เมษายน 2562
กำหนดการสัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2561
..อ่านต่อ 30 เมษายน 2562
ประกาศเลื่อนสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
..อ่านต่อ 11 มีนาคม 2562
ด่วน!
..อ่านต่อ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ขอเลื่อนกำหนดการสัมมนาเสริม ป.โท
..อ่านต่อ 26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อที่ปรึกษานักศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 1 ปี 2561 (รอบ 2)
..อ่านต่อ 8 พฤศจิกายน 2561
บทเรียนการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรงานเลขานุการกิจ
..อ่านต่อ 19 ตุลาคม 2561
กำหนดการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์และชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
..อ่านต่อ 11 ตุลาคม 2561
รายชื่อนักศึกษาค้นคว้าอิสระภาค 2 ปี 2560 มีที่ปรึกษา
..อ่านต่อ 9 เมษายน 2561
ใบสั่งซื้อวารสารสาขาวิชานิติศาสตร์
..อ่านต่อ 26 มีนาคม 2561
เลื่อนการสัมมนาเสริมชุดวิชา 40701 กฎหมายแพ่งฯ
..อ่านต่อ 23 มีนาคม 2561
ด่วน นักศึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระภาค 2 ปี 2560
..อ่านต่อ 21 มีนาคม 2561
ด่วนแจ้งกำหนดการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2560
..อ่านต่อ 2 มีนาคม 2561
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 2 ปี 2560
..อ่านต่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร์
..อ่านต่อ 5 ธันวาคม 2560
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานประสานจัดทำวารสารวิชาการทางกฎหมาย ฉบับแก้ไข
..อ่านต่อ 1 ธันวาคม 2560
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานงานประสานการจัดกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร์
..อ่านต่อ 21 พฤศจิกายน 2560
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานประสานจัดทำวารสารวิชาการทางกฎหมาย
..อ่านต่อ 13 พฤศจิกายน 2560
เลื่อนสัมมนาเสริมชุดวิชา 41709
..อ่านต่อ 7 ตุลาคม 2560
ด่วน! นักศึกษาปริญญาโท
..อ่านต่อ 6 ตุลาคม 2560
คำถามที่พบบ่อย

..อ่านต่อ 10 กันยายน 2560
การขอใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
..อ่านต่อ 7 กรกฎาคม 2560
ตารางสัมมนาเสริมภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2560
..อ่านต่อ 6 กรกฎาคม 2560
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษา
..อ่านต่อ 29 มิถุนายน 2560
ป.ตรี
..อ่านต่อ 14 มีนาคม 2555

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin