ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 23 กันยายน 2562
ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
..อ่านต่อ 8 มกราคม 2563
แนวข้อสอบอัตนัยชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ เป็นเนื้อหาการวิเคราะห์ในหน่วยที่ 1 และ 15
..อ่านต่อ 27 ธันวาคม 2562
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ลงทะเบียนไม่ลาพักการศึกษา ตั้งแต่ 2 ภาคการศึกษาขึ้นไป ขอให้ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล 02-504-7226 หรือ แจ้งมาที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อประสานงาน 02-504-8196-9
..อ่านต่อ 2 มกราคม 2563
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียด
..อ่านต่อ 3 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ร้านอาหารเพาะรัก ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
..อ่านต่อ 3 มกราคม 2563
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้มชุดวิชา 60499 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3030 และฟังบรรยายที่ห้อง 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 มสธ.
..อ่านต่อ 3 มกราคม 2563
คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..อ่านต่อ 13 ธันวาคม 2562
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารบริการ 1 และห้องถวายสักการะ อาคารบริหาร ชั้น 1 มสธ.
..อ่านต่อ 6 ธันวาคม 2562
คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงาน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มสธ.
..อ่านต่อ 6 ธันวาคม 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานประเพณีลอยกระทง “ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทยที่ มสธ.” ครั้งที่ 12 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ มสธ.
..อ่านต่อ 19 พฤศจิกายน 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มสธ.
..อ่านต่อ 19 พฤศจิกายน 2562
12345678910...


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin