ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 2 สิงหาคม 2565
ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
..อ่านต่อ 30 พฤษภาคม 2567
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ลงทะเบียนไม่ลาพักการศึกษา ตั้งแต่ 2 ภาคการศึกษาขึ้นไป ขอให้ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล 02-504-7226 หรือ แจ้งมาที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อประสานงาน 02-504-8196-9
..อ่านต่อ 2 มกราคม 2563
ระเบียบ มสธ.ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ และการรักษาสถานภาพนักศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ำกว่าปริญญาเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2563
..อ่านต่อ 24 เมษายน 2563
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
..อ่านต่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงวันสอบและวิธีการสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
..อ่านต่อ 3 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณลานด้านหน้าหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน มสธ.
..อ่านต่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565
คณะกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 14 มกราคม 2565
..อ่านต่อ 14 มกราคม 2565
คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..อ่านต่อ 16 ธันวาคม 2564
สาขาวิชาร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพศาล เรืองฤทธิ์ ที่ได้รับมอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่นของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ด้านความสำเร็จในอาชีพจากสำนักบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
..อ่านต่อ 16 ธันวาคม 2564
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วม Line กลุ่มของสาขาวิชาดังไฟล์แนบ
..อ่านต่อ 21 กันยายน 2564
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอให้เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ทาง Facebook ของสำนักบัณฑิตศึกษา และโปรแกรม Microsoft Teams ในวันที่ 11 กันยายน 2564 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
..อ่านต่อ 7 กันยายน 2564
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ การประยุกต์แนวคิดเศรษฐศาสตร์สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 43 ปี ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) วันที่ 31 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
..อ่านต่อ 22 สิงหาคม 2564
12345678910...


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin