ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 21 ธันวาคม 2561
ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
..อ่านต่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าสหกรณ์ร้านค้า และหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน มสธ.
..อ่านต่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562
สาขาวิชาจัดอบรมเข้มชุดวิชา 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการศึกษาดูงานและอบรม ณ ห้องโถง 5 ชั้น 5 อาคารสัมมนา 2 มสธ.
..อ่านต่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ร้านอาหารบ้านระเบียงน้ำ จังหวัดนนทบุรี
..อ่านต่อ 23 มกราคม 2562
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ ร้อยรวมใจสานไมตรี เขียวทองผองน้องพี่ ให้สุขขีปีกุนทอง” วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.
..อ่านต่อ 14 มกราคม 2562
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานปาริชาต มสธ.
..อ่านต่อ 14 มกราคม 2562
คณาจารย์ นักศึกษาและมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ชั้น 6 มสธ.
..อ่านต่อ 26 ธันวาคม 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้มชุดวิชา 60499 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3026 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 มสธ.
..อ่านต่อ 26 ธันวาคม 2561
12345678910...


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin