งานเลขานุการกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


ศิริลักษณ์.jpg


หัวหน้างานเลขานุการกิจ

นางสาวศิริลักษณ์ นกวอน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 0-2504-8196

 

 นางอาภรณ์ - มี.ค.63 -1.jpg

 

นางอาภรณ์ กิจมะโน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร
. 0-2504-8199 


ปานชนก.jpg



นางสาวปานชนก ฉายเนตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  

โทร. 0-2504-8197



วรนิธ์ สมุทรวนิช เศรษฐศาสตร์.jpg




นางวรนิธิ์ สมุทรวนิช

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 โทร.
 
0-2504-8197
 


 


 

  นางสาวพรรทิพา เทศยิ้ม
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

    โทร. 0-2504-8198

                   

   


นางสาวจุฑามาศ.jpg


นางสาวจุฑามาศ จงศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

โทร. 0-2504-8199

          

นายธรรมนูญ.jpg


    นายธรรมนูญ ชื่นเจริญ
                 พนักงานขับรถ
                โทร.  0-2504-8198

 

ผู้เข้าชม 3932 คน UPDATE วันที่ 4/11/2564 20:26:59





ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin