งานเลขานุการกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


ศิริลักษณ์.jpg


หัวหน้างานเลขานุการกิจ

นางสาวศิริลักษณ์ นกวอน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-2504-8196

 

 นางอาภรณ์ - มี.ค.63 -1.jpg

 

นางอาภรณ์ กิจมะโน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร
. 0-2504-8199 

ปานชนก.jpgนางสาวปานชนก ฉายเนตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  

โทร. 0-2504-8197วรนิธ์ สมุทรวานิช เศรษฐศาสตร์-1inch.jpgนางวรนิธิ์ สมุทรวนิช

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 โทร.
 
0-2504-8197
 


 


 

  นางสาวพรรทิพา เทศยิ้ม
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

    โทร. 0-2504-8198

                   
นางสาววิไลตา.jpg


 

  นางสาววิไลตา แก้วทอง
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

    โทร. 0-2504-8198

                   

นางสาวจุฑามาศ.jpg


นางสาวจุฑามาศ จงศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

โทร. 0-2504-8199

          
นายธรรมนูญ.jpg


    นายธรรมนูญ ชื่นเจริญ
                 พนักงานขับรถ
                โทร.  0-2504-8198

 

ผู้เข้าชม 3132 คน UPDATE วันที่ 22/3/2564 16:44:18

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin