ระเบียบ มสธ.ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ และการรักษาสถานภาพนักศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ำกว่าปริญญาเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2563

                                                         click ดูระเบียบ มสธ.
ผู้เข้าชม 534 คน UPDATE วันที่ 24/4/2563 17:18:02

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin