บทความทางวิชาการ.jpg

v ปี 2566


เฉลิมพล จตุพร, นิโรจน์ สินณรงค์, วราภรณ์ นันทะเสน, เก นันทะเสน. (2566). ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย: กรณีศึกษา
                การเติบโตทางเศรษฐกิจในสาขาการผลิตพื้นฐาน. วารสารธุรกิจปริทัศน์
, 15(1), 
เดือนมกราคม มิถุนายน 2566. (Download)


พัชรี ผาสุข, รณกร กิติพชรเดชาธร, รุจิรา สุวรรณเขต. (2566). การเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออนไลน์:บทเรียนจากการเปลี่ยน
                ผ่านทางประชากร. วารสารธุรกิจปริทัศน์
, 15(1), เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566. (Download)


v ปี 2565


รณกร กิติพชรเดชาธร, พัชรี ผาสุข. (2565). การศึกษาศักยภาพตลาด: บทเรียนจากการเก็บแบบสอบถามในตลาดการค้าไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี. วารสารธุรกิจปริทัศน์, 14(1),
                เดือนมกราคม มิถุนายน. (Download)


v ปี 2564


Muangsrisun, D., Jatuporn, C., Seerasarn, N., Wanaset, A. (2021). Factors Influencing Farm-Gate Shrimp Prices in Thailand: An Empirical Study Using
                the Time Series Method. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(5), pp. 769-775. (E-ISSN 2288-4645) (Scopus Q3) (Download)


ภัทร จองถวัลย์, เฉลิมพล จตุพร, อภิญญา วนเศรษฐ. (2564). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ. Journal of Modern Learning Development, 6(1),
                เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 
118-129. (TCI กลุ่ม 2). (Download)


สุพรรษา สร้อยยอดทอง, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค, ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร. (2564). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปทานพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาข้าวโพด
                เลี้ยงสัตว์และถั่วเหลือง. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
, 12(2), 
เดือนพฤษภาคม สิงหาคม 2564. (Download)


Tongchure, S., Sukprasert, P., Chaodee, J., Jatuporn, C. (2021). Thai traditional bent tree development by mother of Cocoa (Gliricidia sepium).
                International Journal of Agricultural Technology, 17(1), 363-374. (TCI กลุ่มที่ 1).  (Download)


ปรมัตตจ์ ใสสอาดเฉลิมพล จตุพรมนูญ โต๊ะยามา. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง. วารสารสหวิทยาการ
                มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
, 4(1), เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564.
  (TCI กลุ่มที่ 2)
(Download)


วุฒิภาค พูลบัว, พัชรี ผาสุข, นงเยาว์ อุทุมพร. (2564). การบริหารขององค์การชั้นนำสู่ห่วงโซ่อุปทานสีเขียวเต็มตัว. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
                สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(1), เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564. (TCI กลุ่มที่ 2). (Download)


พัชรี ผาสุข และรณกร กิติพชรเดชาธร. (2564). การเปรียบเทียบศักยภาพทางธุรกิจการค้าชายแดนในจังหวัดหนองคาย - แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว โดยประยุกต์เครือข่าย
                ทางสังคม. วารสารปัญญาภิวัฒน์
, 13(3), เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564.


พัชรี ผาสุข, รณกร กิติพชรเดชาธร, และณัฐวุฒิ เกิดรัตน์. (2564). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีสารสกัดสมันไพรในการเลี้ยงไก่เนื้อ.
                วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร,
38(1), เดือนมกราคม – เมษายน 2564. (TCI กลุ่มที่ 1).


v ปี 2563


ธัญญาลักษณ์ ศรีโชคเฉลิมพล จตุพรพัฒนา สุขประเสริฐสุวิสา พัฒนเกียรติ. (2563). การรับรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูก

                องุ่นรับประทานสด. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 14(1), 60-71. (Download)


Rueangrit, P., Jatuporn, C., Suvanvihok, V., Wanaset, A. (2020). Forecasting Production and Export of Thailand’s Durian Fruit: An 
        Empirical Study Using the Box–Jenkins Approach. 
Humanities and Social Sciences Letters, 8(4), pp. 430-437. (E-ISSN 2312-4318)
                (Scopus)
 (Download)


ผกามาศ คุ่มเคี่ยมเฉลิมพล จตุพรวสุ สุวรรณวิหคภูดินันท์ อดิทิพยางกูร. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตมังคุดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7
หน้า 26-32, 12 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (รูปแบบออนไลน์)
                (Download)


ธนาภรณ์ ผ่องศรีเฉลิมพล จตุพรภักดี มะนะเวศภูดินันท์ อดิทิพยางกูร. (2563). การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปจีน: กรณีศึกษาเชิงประจักษ์ด้วยวิธีการ
ทางอนุกรมเวลา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7หน้า 43-48, 12 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช  (รูปแบบออนไลน์)
(Download)


วสุ กุลสังคหะกิจเฉลิมพล จตุพรวสุ สุวรรณวิหค. (2563). การประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่ออุตสาหกรรมการบิน
ต้นทุนต่ำ: กรณีศึกษาเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศของไทย. หนังสือประมวลบทความ (Proceedings) การประชุมทางวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13
หน้า 445-454, 17-18 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                (รูปแบบออนไลน์)
(Download)


สุริยะ หาญพิชัย, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี. Journal of Modern Learning Development, 5(5),
                309-320. (
TCI กลุ่ม 2). (Download)


รณกร กิติพชรเดชาธรพัชรี ผาสุข. (2563). การตอบสนองและการปรับตัวเชิงพื้นที่ของภูมิภาคทั่วโลก : บทเรียนจากการระบาทของโควิด-19. วารสารวิทยาการจัดการ
                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
, 2(4), (กรกฎาคม – สิงหาคม 2563). (Download)


รัตนาภรณ์ ลีลาพากเพียร, พัชรี ผาสุข. (2563). อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มในรูปตัวเงินของเกษตรกรต่อกลยุทธ์การรับซื้ออ้อยของโรงงานน้ำตาลในภาคตะวันออกของประเทศไทย
                งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563หน้า 920-929, 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
(Download)


ปฐมพร ทองคำพัชรี ผาสุขวสุ สุวรรณวิหค. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติงานประชุมวิชาการระดับชาติ
                นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563
หน้า 1073-1084, 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
                จังหวัดสกลนคร
. (Download)


Pithak Srisuksai. (2020). The Rubber Pricing Model: Theory and Evidence. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(11), pp. 13-22.
                 (Emerging Sources Citation Index (ESCI)), SCOPUS Q.4, SJR Q3.
 (Download)


Toyama, M., Suvanvihok, V. (2020). The Opportunities for Open and Distance Education in the Enhancement of Migrant Labour Skills and
                 Competencies in ASEAN: The Case of Thailand. ASEAN Journal of Open and Distance Learning, 12(2), pp. 42-54. (Download)


Jarungrattanapong, R.,  Boonmanunt, S. (2020). Collective action and other-regarding behavior: an assessment of games vs reality in Thailand.
                 Environmental Economics and Policy Studies, 1-23. 
(Download)


Apinya Wanaset (2020). The Contribution of International Trade and Investment to Economic Growth in Thailand. Journal of Economics and
                 Management Strategy, 7(1), 15-30. (Download)


Wanaset, A., Jatuporn, C. (2020). The rubber price structure of Thailand and impulse response to world price shock. Journal of Critical Reviews, 
                7(19), 4429-4437. 
(Download)


Sriwena Saleerut, Chalermpon Jatuporn, Vasu Suvanvihok and Apinya Wanaset (2020). Price Adjustment of Oil Palm and Palm Oil in Thailand 

                to The World Price of The Palm Oil Market. Asian Journal of Agriculture and Rural Development. vol. 10, issue 2, pp. 690-697. (Scopus)

                (Download)


Adirek Vajrapatkul (2020). The Shock Reaction in Simple Small Open Economy. Advances in Mathematics: Scientific Journal. 9(9), 7417-7427. 


Adirek Vajrapatkul (2020). Multinomial Logistic Model of the Entrepreneurship Determinants. 4th London - International Conference on Social Science &
Humanities (ICSSH)
, 01-02 September 2020 (online)


Adirek Vajrapatkul (2020). VAR Model for Fiscal Policy Analysis. 2nd Athens - International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH),
09-10 September
 2020 (online)


Adirek Vajrapatkul (2020). Binary Logistic model to quantify the relationship between Entrepreneurship and Country's Competitiveness. การประชุมวิชาการ
                ระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7
, 12 กันยายน 2563 (รูปแบบออนไลน์). (Download)


Rojniruttikul, N., Vajrapatkul, A. (2020). A Causal Model of Customer Citizenship in the Bank Sector: a Literature Review. 3rd International Conference on
                Business, Informatics
, and Management, 16-18 กันยายน 2563 (รูปแบบออนไลน์).


Rojniruttikul, N., Vajrapatkul, A. (2020). VAR Model of Monetary Policy Analysis3rd International Conference on Business, Informatics, and Management,
16-18 กันยายน
 2563 (รูปแบบออนไลน์). 


อธิวัฒน์ ลาภหลาย  อภิญญา วนเศรษฐ และวสุ สุวรรณวิหค (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเบียร์ในประเทศไทยและนโยบายภาครัฐ. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์.
                ปีที่ 14 ฉบับที่ 21, เดือนกรกฎาคม เดือนธันวาคม 2563, หน้า 1-14. (TCI 2). 
(Download)


v ปี 2562

Jatuporn, C.Sukprasert, P., Tongchure, S., Suvanvihok, V., Thongkaew, S. (2019). Forecasting import demand of table grapes: Empirical evidence 
                from Thailand. 
Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 10(2), 578-586. (Download)

Tunjaroen, W., Jatuporn, C., Suvanvihok, V., Adithipyangkul, P. (2019). The empirical study of factors influencing coconut price in Thailand.
                International Journal of Management, Business, and Economics, 6(3), 141-147. (Download)

Kulthatpong, P., Jatuporn, C., Toyama, M. (2019). Forecasting the number of migrant workers in Thailand: Empirical study and discussion.
                St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 5(2), 1-18. (Download)

จุฬารัตน์ คำเภา, วสุ สุวรรณวิหค, วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์, เฉลิมพล จตุพร. (2019). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตกาแฟของเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน. การประชุมวิชาการ
                ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่
14 (SPUCON2019), 19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน, กรุงเทพมหานคร. (Download)

Datepumee, N., Sukprasert, P., Jatuporn, C., Thongkaew, S. (2019). Factors affecting the production of export quality durians by farmers in
Chanthaburi province, Thailand. Journal of Sustainability Science and Management, 14(4), 94-105. (Download)


Jatuporn, C., Sukprasert, P., Tongchure, S., Suvanvihok, V., Thongkaew, S. (2019). Modeling and Forecasting Import Demand of Fresh Grapes 
of Thailand: A Case Study using ARIMA Approach. The SIBR 2019 Osaka Conference on Interdisciplinary Business & Economics 
Research, 8(4). (Download)

อภิชาต นามคงพิทักษ์ ศรีสุขใส. (2562). การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ของแบบจำลองความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
                วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
, 14(3), เดือนกันยายน ธันวาคม, 13-26. (Download)

Apinya Wanaset. (2019). The Contribution of International Trade and Investment to Economic Growth in Thailand. International Conference
on Research in Business, Management and Economics, Sapienza University di Roma, Italy, 10-12 May.


Apinya Wanaset (2019). Ecotourism Development in Amphawa Firefly Watching Tour, Samut Songkhram Province, Thailand. International Conference
                on Economics, Management and Technology, Neu-Ulm University, Germany, 19-21 November.


Suwimon Hengpatana, Phannipha Anuruksakornkul, Apinya Wanaset, Taweesin Tangseng and Danuvas Suwanwong Satun (2019). UNESCO Global
                Geopark, The Readiness for Sustainable Tourism. Proceedings of International Conference on Biodiversity: IBD2019; pp.143 – 147,
                on 22- 24 May.

 

สัณฐิติ บรรยงเมธ กัลยานี ภาคอัต อภิญญา วนเศรษฐ และชนงการ ภมรมาศ (2562). การวิเคราะห์การดำเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจที่ดำเนินธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ใน
                ประเทศไทย. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่
9 ฉบับที่ 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562 หน้า 629-645. (TCI)


นิตยา พิมพ์พัฒ อภิญญา วนเศรษฐ และพอพันธ์ อุยยานนท์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนจากต่างประเทศกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ. วารสารเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจปริทัศน์
, 15(2), เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562, 18-39. (Download)


v ปี 2561


Lin, Y. C., Yotimart, D., Wongchai, A., Jatuporn, C. (2018). An analysis of smart farmers’ perceptions towards the ASEAN economic community. WIT
Transactions on Ecology and the Environment, 217, 293-303. (Download)

Daorattanahong, P., Wongchai, A., Kramol, P., Jatuporn, C. (2018). Efficiency differences on rice production between Thailand and Vietnam using
Meta-frontier. International Journal of Management and Business Research, 8(1), 22-23. (Download)

ดวงใจ โยธาวงษ์ , พัฒนา สุขประเสริฐ, เฉลิมพล จตุพร. (2561). ความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะเห็ดของโครงการลูกพระดาบส. วารสารสมาคมนักวิจัย
(สาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์)
, 23(3), 165-177. (Download)


ไพรัตน์ พรมชน, พัฒนา สุขประเสริฐ, เฉลิมพล จตุพร, กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ และสุวิสา พัฒนเกียรติ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสด: การวิเคราะห์
เบื้องต้น. สยามวิชาการ
, 19(2), 1-13. (Download)

Wanaset, A. (2018). The Relationship between Capital Market and Economic Growth in Thailand. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, 5(1), 25-38. 
     (Download)

Ouyyanont, P. and Wanaset, A. (2018). Cooperative Contract Farming for Income Stability of Small Scale Farmers in Thailand. Business Administration
and Economics Review,
14(1), 146-160. (Download)

พอพันธ์ อุยยานนท์, ศิริพร สัจจานันท์ฐิติมา โห้ลำยอง และอภิญญา วนเศรษฐ. (2561). การคุ้มครอง พื้นที่เกษตรกรรม: กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรี.
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา
, 10(19), 88-101. (Download)

กชกร เอี่ยมอ้น และอภิญญา วนเศรษฐ. (2561). การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเมืองพัทยา กรณีบริษัท รัน เอกเชนท์
จำกัด, วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
, 4(2), เดือนมิถุนายน – กันยายน. 
(Download)

เจนจิรา ศิลาโคตร, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ และอภิญญา วนเศรษฐ. (2561). อัตราภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสมของบุหรี่ซิกาแรตสำหรับประเทศไทย. วารสาร
สุโขทัยธรรมาธิราช, 31(1), 108-125. (Download)

ศรัญญา บุญคง อัจฉรา ชีวตระกูลกิจ และอภิญญา วนเศรษฐ. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค
6. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 12(2), กรกฎาคม-ธันวาคม,
548 -563.
(Download)

ทักษ์ดนัย จะมะลี และอภิญญา วนเศรษฐ. (2561). การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบจากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในดัชนี SET 50 วารสารเกษตรศาสตร์
ธุรกิจประยุกต์
, 12(17), เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม. หน้า 23-38. 
(Download)


v ปี 2560

สุพัฒน์ ทองแก้ว, พัฒนา สุขประเสริฐ และเฉลิมพล จตุพร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย: กรณีศึกษาผู้ประกอบการ. วารสาร
วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
, 34(3), 63-72. (Download)

เพ็ญฑิตา เอี่ยมชม, เฉลิมพล จตุพร, พัฒนา สุขประเสริฐ และสุวิสา พัฒนเกียรติ. (2560). การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสถานการณ์ภัยแล้งในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี.
วารสารเกษตรพระวรุณ
, 14(2), 191-198. (Download)

อรพิมพ์ สุริยา, เฉลิมพล จตุพร, พัฒนา สุขประเสริฐ และสุวิสา พัฒนเกียรติ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตกล้วยหอมของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี.
วารสารปัญญาภิวัฒน์
, 9(2), 208-218. (Download)

สุพัฒน์ ทองแก้ว, พัฒนา สุขประเสริฐ และเฉลิมพล จตุพร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย: กรณีศึกษาผู้บริโภค. แก่นเกษตร,
45(4), 593-600. (Download)

Srisuksai, P. (2017). Asset Pricing Model with Liquidity Variables in Stock Market. International Journal of Economics and Management System, 2,
356-365. (Download)

Srisuksai, P. (2017). Uncovered Interest Rate Parity: In the Case of Thailand. Proceeding of the 12th National Conference: Health and Wellness,
Dhurakij Bundit University, March 3rd, 2017.

Onjung, P. and Srisuksai, P. (2017) Factors affecting saving in national savings fund of the self-employment in Muang Kabi district. RUMTT
                Global Business and Economics Review 12(1), June, 99-111.
 (Download)

Toyama, M., To-arj, R., Pantavisit, S., Wanaset, A. (2017). Community and Integrated Flood Management: Case Study of Chaopraya and
Thachin Basins, Thailand”. Proceeding in International Conference on 2017 Special Focus: Cross Cultural and Global Repeats
as Interdisciplinary Practice, Hiroshima, Japan, 26-28 July 2017. (Download1) (Download2)

ณิชนันทน์ รัตน์ไทรแก้ว, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และอรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์. (2560). การแบ่งบัญชีในใจ การควบคุมตัวเอง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการออมของบุคคล
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 22(2), 45-63. (Download)

ดวงใจ พรหมมินทร์ และอภิญญา วนเศรษฐ. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ.
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
, 8(16), 1-17. (Download)

Wanaset, A. (2017). The Relationship between Capital Market and Economic Growth in Thailand. International Journal of Art and Science
Conference, University of Freiburg, Germany, 28 November to 1 December. 

สุภัทฌา สุธาสันติรักษ์ และอภิญญา วนเศรษฐ. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีมูลค่าเพิ่มและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช,
1(1), 15-31. (Download)

Wanaset, A. (2017). Cooperative Contract Farming for Income Stability of Retail Farmers.  International Journal of Art and Science Conference, Venice,
Italy, June 20-23.

Supriyasilp, T., Pinitjitsamut, M., Pongput, K., Wanaset, A., Boonyanupong, S., Rakthai, S. and Boonyasirikul, T. (2017). A Challenge of Incentive for
Small Hydropower Commercial Investment in Thailand. Renewable Energy, 111, 861–869. (Download)


v ปี 2559

Jatuporn, C., Sukprasert, P., Chulaphan, W. and Sriariyawat, S. (2016). Assessing the impact of exchange rate on major agricultural export commodities
of Thailand. International Journal of Agricultural Technology, 12(6), 973-982. (Download)

เฉลิมพล จตุพร และพัฒนา สุขประเสริฐ. (2559). การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้านราคาในตลาดยางพาราของประเทศไทย. RMUTT Global Business and Economics Review,
11(2), 1-10. (Download)

เฉลิมพล จตุพร และพัฒนา สุขประเสริฐ. (2559). ตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตและปริมาณส่งออกยางพาราของประเทศไทย. แก่นเกษตร, 44(2), 219-228. (Download)

Pilachai, R., Phasuk, P., Kummee, P., Chumpol, Y. and Thongdee, W. (2016). Economic and Reproductive Performances of Two Estrus Synchronization
Protocols in Dairy Cows. Proceeding of 4th Rajabhat University National and International Research and   Academic Conference
(RUNIRAC IV), Thailand, Nov 22 -24. (Download)

Jarungrattanapong, R., Olewiler, N. and Nabangchang, O. (2016). A PES program to support elephant conservation and reduce human-elephant
conflict in Thailand in Co-investment in ecosystem services: global lessons from payment and incentive schemes, edited by
Sara Namirembe, Beria Leimona, Meine van Noordwijk and Peter Minang. The World Agroforestry Centre. Bogor, Indonesia.

Wanaset, A. (2016). Financial Liberalization and Economic Growth in Thailand. Modern Management Journal, 14(2), 159-167.

Wanaset, A. (2016). Financial Liberalization and Economic Growth in Thailand. International Journal of Art and Science Conference, Vienna, Austria,
April 17-21.


v ปี 2558

เฉลิมพล จตุพร, ศาสตริยา อนันท์ธนศาล และชิติพันธุ์ เชิดชูไชย. (2558). ผลกระทบจากการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนที่มีต่อภาคเกษตรไทย. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร,
61(703), 7-10. (Download)

Ouyyanont, P. (2015). The Foundation of the Siam Commercial Bank and the Siam Cement Company: Historical Context and Alternative
Historiographies. SOJOURN: Journal of Social issues in Southeast Asia, 30(2), 445-496. (Download)

Phasuk, P. (2015). The effects of free trade agreement (FTA) on economic growth in Thailand. Proceeding of 6th International Science,
Social Science, Engineering and Energy Conference, Thailand, December 17-19.

Srisuksai, P. (2015). Asset Pricing Model with Liquidity Variables in Stock Market. Proceeding of 2015 International Symposium on Business and
Management – Fall Session (ISBM 2015-Fall), Kyoto, Japan, September 8-10.

อรอุมา โต๊ะยามา, สมลักษณ์ คงเมือง และมนูญ โต๊ะยามา. (2558). การถ่ายทอดเทคโนโลยีและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของสถานประกอบการอุตสาหกรรมยา
ขนาดต่างๆในประเทศไทย
วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์, 10(1), 14-29. (Download)

มนูญ โต๊ะยามา, สมบัติ พันธวิศิษฏ์, อภิญญา วนเศรษฐ และรัชนี โตอาจ. (2558). การมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายชุมชนในการจัดการอุทกภัย. รายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติและการนำเสนอผลการวิจัย
มสธ, วิจัย ประจำปี 2558”, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
8 เมษายน 2558

Suvanvihok, V. (2015). Technological Investment of Thai Industries and Government Support. NIDA Economic Review, 9(1), 72-98. (Download)

อภิญญา วนเศรษฐ. (2558). เกษตรพันธะสัญญากับความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกร: กรณีการเลี้ยงไก่และหมูในเขตภาคกลาง. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ,
2(2), 94-105. (Download)

Nabangchang, O., Allaire M., Leangcharoen P., Jarungrattanapong R., and Whittington D. (2015). Economic costs incurred by households in the 2011
Greater Bangkok flood, Water resources research, 51, 58–77.
(Download)

v ปี 2557

Barahona, J. F., Trejos, B., Lee, J. W., Chulaphan, W. and Jatuporn, C. (2014). Asymmetric price transmission in the livestock industry of Thailand.
APCBEE Procedia, 8(2014), 144-148. (Download)

Chulaphan, W., Barahona, J. F., Jierwiriyapant, P. and Jatuporn, C. (2014). Do oil prices affect rice prices in Thailand? 2014 2nd International
Conference on Social Science and Health (ICSSH 2014), 31 May-1 June, 2014, Taipei, Taiwan.

Srisuksai, P. (2014). Obesity with Optimal Health Investment and Intervention. Proceeding of the International Conference on Education and
Leadership in Globalization: What does “think globally, act locally” mean for education around the world?, co-organized by
the PSU Faculty of Education, Pattani Campus, and University of Missouri, USA, May 21-24, 2014. (Download)

Thanyasri, T. and Srisuksai, P. (2014). The transmission mechanism of the Thai monetary policy after the US. Sub-prime crisis. Proceeding of
the 9th National conference of Economist, Kasetsart University Bangkok, January 11th, 2015.

Srisuksai, P.(2014). Obesity Model and Optimal Health Investment. Proceeding of The 14th International Convention of the East Asian Economic
Association, Chulalongkorn University, Bangkok, November 1-2, 2014.

Toyama, O., Kongmuamg, S. and Toyama, M. (2014). Technology Transfer and Technological Capability: A Case Study in Manufacturing
Process in Thai Pharmaceutical Industry, Silpakorn University Science and Technology Journal, 8(2), 51-61.
(Download)

Wanaset, A. (2014). The Relationship between Exchange Rates and Prices under the Purchasing Power Parity: A Study of Thailand. Business
Administration and Economics Review, 10(1), 32-43.

v ปี 2556

Barahona, J. F., Trejos, B., Lee, J. W., Chulaphan, W. and Jatuporn, C. (2013). Asymmetric price transmission in the artisan dairy industry of Honduras.
Asian Journal of Empirical Research, 3(7), 851-859. (Download)

Chulaphan, W., Jatuporn, C., Chen, S. E. and Huang, W. C. (2013). Different causal relationships of export rice prices in the international rice market.
American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 13(2), 185-190. (Download)

Phasuk, P. and Wann, J.W. (2013). Analysis of Key Factors to Develop an International Trade Policy of Thailand for Joining the Asean Economic
Community (AEC). Proceeding of the Internatinal Conference on Managing the Asian Century, Springer,
Singapore, 127-137. (Download)

Srisuksai, P. (2013). Asset Pricing Model of Stock under Optimal Growth Model. Proceeding of APHEIT Conference, May 31, 2013. 


v ปี 2555

Saengwong, S., Jatuporn, C. and Roan, S. W. (2012). An analysis of Taiwanese livestock prices: Empirical time series approaches. Journal of
Animal and Veterinary Advances, 11(23)4340-4346. (Download)

Chulaphan, W., Jatuporn, C., Chen, S. E. and Jierwiriyapant, P. (2012). Causal impact price transmission of the rice market in Thailand. The 31st
IASTED Asian Conference on Modeling, Identification and Control (AsiaMIC2012), 2-4 April 2012, Phuket, Thailand.

เฉลิมพล จตุพร, พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี และรัฐภูมิ อัฐรัตน์. (2555). เศรษฐมิติอนุกรมเวลาว่าด้วยเรื่องแบบจำลองที่ไม่สมมาตรของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทย. บทความในรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2554 แนวโน้ม ปี 2555. สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
,
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร: กรุงเทพมหานคร (หน้า 52-61).

Ouyyanont, P. (2012). Underdevelopment and Industrialization in Prewar Thailand. Australian Economic History Review, 52(1), 46-65. (Download)         

Phasuk, P. and Wann, J.W. (2012). Measuring Border Trade Competitiveness of Thailand: Application of Refined Index on Revealed Comparative
Advantage (RCA). Proceedings of USM-AUT International Conference 2012,
Malaysia, November 17 –18, 167, 815-828. (Download)

Srisuksai, P. (2012). Idiosyncratic Volatility and Expected Stock Returns: Evidence from Thailand. Applied Economics Journal, 19(2), 66-89. (Download)

อภิญญา วนเศรษฐ. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและราคาภายใต้ทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ: กรณีประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที่สำคัญ.
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
, 3(5), 27-45.
(Download)

Wanaset, A. (2012). The Relationship between Exchange Rates and Prices under the Purchasing Power Parity: A Study of Thailand. The 7th
International Conference in the “Regional Innovation and Cooperation in Asia” Pusan University, Korea, November 23-24.
(Download)


v ปี 2554

Jatuporn, C., Chien, L. H., Sukprasert, P. and Thaipakdee, S. (2011). Does a long-run relationship exist between agriculture and economic
development in Thailand? International Journal of Economics and Finance, 3(3), 227-233. (Download)

Chien, L. H., Jatuporn, C. and Narreto, O. M. C. (2011). Price analysis of domestic rice market in the Philippines. Empirical Economics Letters,
10(7), 639-646. (Download)

Saengwong, S., Jatuporn, C. and Roan, S. W. (2011). Modeling time series analysis between feedstuff and hog prices in Taiwan.
The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC2011), 26-29 July 2011,
Nakhonratchasima, Thailand. (Download)

Chien, L. H. and Jatuporn, C. (2011). Assessing supply and risk analysis on seafood products: Evidence for Thailand’s exports. The International
Conference on Business and Information (BAI2011), 4-6 July 2011, Bangkok, Thailand.

Jatuporn, C. and Chien, L. H. (2011). Tourism development Vs CO2 emissions in Thailand. The 1st EnvironmentAsia International Conference on
Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity, 22-25 March 2011, Bangkok, Thailand.

Ueasin, N., Liao, S.Y. and Phasuk, P. (2011). Small and very small rice hulk power plant transportation network planning in Northeastern Thailand.
Asian Economic Reconstruction and Development under New Challenges, 235-246.
(Download)

v ปี 2553

Chien, L. H., Narreto, O. M. C. and Jatuporn, C. (2010). The impact of price transmission in the Philippine rice market: A time series analysis.
The International Conference on Business and Information (BAI2010), 5-7 July 2010, Kitakyushu, Japan.

Srisuksai, P. (2010). Idiosyncratic Risk, Market Volatility and Expected Returns: Evidence from Thailand. Proceeding of Bangkok University
Research Conference, May 25, 2011. Bangkok, Thailand.

Jarungrattanapong, R. and Thampapillai J. (2010). Relationship Between Income and Environmental Degradation: A Case Study of Thailand by
in Sustainability Matters: Environmental Management in Asia, edited by Lye Lin-Heng, George Ofori, Malone- Lee Lai Choo, Victor R Savage,
and Ting Yen-Peng. World Scienctific Publishing Co. Pte. Ltd: Singapore.
(Download)

Wanaset, A. (2010). Volatility Transmission of Exchange Rate in Five Southeast Asian Countries. The 5th International Conference in the “Regional
Innovation and Cooperation in Asia” Ritsumeikan University, Japan, November 23-24.

Wanaset, A. (2010). Cuasal Relationship between Currencies in Five Southeast Asian Countries. Sukhothai Thammathirat, Economic Journal, 5(1), 159-183.


v ปี 2552

Wanaset, A. (2009). The Quantity Theory of Money: Cointegration Test of Thailand. RMUTT Global Business and Economics Review, 4(2), 25-38.
(Download)

อภิญญา วนเศรษฐ. (2552). การบริหารการเงินส่วนบุคคลที่ทุกคนต้องรู้. แหล่งข้อมูล: http//:www.stou.ac.th.


v ปี 2551


Ouyyanont, P. (2008). The Crown Property Bureau in Thailand and the Crisis of 1997, Journal of Contemporary Asia, February, 2008. (Download)

Ouyyanont, P. (2008). The Crown Property Bureau from Crisis to Opportunities, in Pasuk Phongpaichit and Chris Baker (ed), Thai Capital after
the 1997 Crisis, Chiangmai: Silkworm Press, 2008.

Srisuksai, P. (2008). Asset Pricing with Business Cycle, Transaction Cost and Liquidity. Working Paper, UTCC.

Srisuksai, P. (2008). Preferences toward Risk: Recovering Risk Aversion from SET50 Future Index. Working Paper, UTCC.

Jarungrattanapong, R. and Manasboonphempool, A. (2008). Adaptation Strategies for Coastal Erosion/Flooding: A Case Study of Two Communities
in Bang Khun Thian District, Bangkok, TDRI Quarterly Review, 23(1), 11-18.
(Download)

Wanaset, A. (2008). Sources of Exchange Rate Volatility in Thailand. NIDA Economic Review, 3(2), 17-26. (Download)


v ปี 2550

เฉลิมพล จตุพร, ศุภพร ไทยภักดี, ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ และสาวิตรี รังสิภัทร์. (2550). แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของเกษตรกรและชุมชน: กรณีศึกษาแนวพระราชดำริ
ทฤษฎีใหม่และวิสาหกิจชุมชน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์), 28(2), 265-275. (Download)

Srisuksai, P. (2007). Trade with Endogenous Financial Development. Working Paper, UTCC.

Srisuksai, P. (2007). Habit Formation and Relative Wealth with Endogenous Growth. Working Paper, UTCC.

อภิญญา วนเศรษฐ. (2550). ตราสารอนุพันธ์. RMUTT Global Business and Economics Review, 3(5), 19-26.


v ปี 2549

Huq, M. and Toyama, M. (2006). An analysis of factor influencing the development of new products in the Thai food industry. International of
Technology Management and Sustainable Development, 5(2), 159-172.
(Download)

อภิญญา วนเศรษฐ. (2549). RMF…อีกทางเลือกของการออม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย1(1), 99-105. (Download)


v ปี 2544

Ouyyanont, P. and Tsubouchi, Y. (2001). Aspects of the Place and Role of the Chinese in late Nineteenth Century Bangkok, Southeast Asian Studies,
39(3), 384-397.
(Download)


v ปี 2542


ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น  และกุลลินี  มุทธากลิน. (2542). การพัฒนาทางเลือก: วิถีทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนของประเทศไทย, วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 12(2), 108-124.


ผู้เข้าชม 5961 คน UPDATE วันที่ 17/2/2565 14:52:28

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin