ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

 • รายงานผลโครงการอบรม Financial Risk Manager (FRM) ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม  – 26 ตุลาคม  2562  ณ Financial Service Academy กรุงเทพมหานคร และโครงการอบรม IC refresher และ migration ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส    คลิก   Report
 • บทความสืบเนื่องจากโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ Kyoto University เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ วันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดย ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์   รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์   คลิก  Report
 • รายงานผลโครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 2019 International Conference on    Management and Education (MAE 2019) และ The IRES – 648th International Conference on Economics and Social Science (ICESS) เมื่อวันที่  4 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองโตเกียวและโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดย ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น    คลิก     1. Report       2. บทความ
 • รายงานผลโครงการอบรมหลักสูตรต่ออายุ IC และ IA พื้นฐาน/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย  รศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส   คลิก   Report 
 • รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Academic International Conference on Interdisciplinary Business Studies" ณ University of Oxford, ประเทศอังกฤษ  โดย  รศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส   คลิก
 • รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง "2016 International Conference on Business and Information (BAI 2016)" วันที่ 2-7 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น  โดย ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น    คลิก   1. Abstract      2. Report
 • รายงานการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง International Conference of Social Science (CONFSS) วันที่ 19-21 กรกฏาคม 2559 ณ เมืองซับโปโร เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น  โดย รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยาและ รศ.ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์     คลิก  
 • รายงานการประชุมทางวิชาการ Fair Trade, Moral Economy and the Economy of Virtue Venue Faculty of Agriculture, Kinki University และศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2556 โดย รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ / ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ / ผศ.รัชนี โตอาจ / อ.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร คลิก
 • รายงานการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัย Chon Buk สาธารณรัฐเกาหลี โดย รศ. ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ และรศ.ศิริพร สัจจานันท์ คลิก
 • รายงานการเข้าร่วมประชุม เรื่อง The Second Asian Conference on Sustainability Energy & The Environment 2012 ณ โรงแรม Ramada เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2555 โดย รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา และ รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คลิก 
 • รายงานการเข้าร่วมประชุม 2012 "International Conference on Business and Information" ณ เมือง Sapporo ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2555 โดย รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ และผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น คลิก 
 • รายงานผลการประชุมทางวิชาการ "The 1st Congress of East Asian Association of Environment and Resource Economic" ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2553 ณ Hokkaido University Public Policy School, Sapporo ประเทศญี่ปุ่น โดย รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์  คลิก
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เดินทางไปศึกษาดูงานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน วิทยาเขตสุวรรณภูมิ, ชุมชนคอยรุตตั๊กวา(ชุมชนอิสลามลำไทร) และสำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง    คลิก
 • รายงานผลการประชุมทางวิชาการ “โครงการ Inspired Solutions Empowering Learning – Using Technology to Collaborate, Adapt and Improve Adult Learning” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2553 ณ SIM University, Singapore โดย รศ. ศิริพร   สัจจานันท์ รศ.ดร.พอพันธ์  อุยยานนท์ และ ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ  คลิก
 • คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เดินทางไปสัมมนาและศึกษาดูงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” วันที่ 26-29 มกราคม 2553 ณ เมืองคุนหมิงและสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คลิก
 • ผู้เข้าชม 563 คน UPDATE วันที่ 28/11/2562 16:25:06

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
   และ
  Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย
   คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
   All rights reserved.


  admin