มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงวันสอบและวิธีการสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

               สำนักบัณฑิตศึกษา แจ้งข้อมูล ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบและวิธีการสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) รายละเอียดดัง  Link แนบ

เลือนสอบปลาย 2563.jpg
ผู้เข้าชม 248 คน UPDATE วันที่ 3/3/2565 10:23:17

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin