ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


  • ประจำปีการศึกษา 2555
  • ประจำปีการศึกษา 2554
  • ประจำปีการศึกษา 2553
  • ประจำปีการศึกษา 2552
  • ประจำปีการศึกษา 2551
  • ประจำปีการศึกษา 2550
  • ประจำปีการศึกษา 2549

ผู้เข้าชม 1020 คน UPDATE วันที่ 3/9/2558 19:39:23

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin