สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ การประยุกต์แนวคิดเศรษฐศาสตร์สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 43 ปี ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) วันที่ 31 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ


งานสถาปนา 2564.jpg
สถาปนา 43 ปี กำหนดการ 22Aug.jpg
ผู้เข้าชม 296 คน UPDATE วันที่ 22/8/2564 23:05:59

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin