พันธกิจ

  • 1. ด้านการเรียนการสอน : พัฒนาการเรียนการสอนและเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ

  • 2. ด้านการวิจัย : พัฒนาการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ
  • 3. ด้านบริการวิชาการฯ : บริการวิชาการแก่สังคมเชิงบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม
  • 4. ด้านทำนุบำรุงฯ : บูรณาการด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • 5. ด้านพัฒนาองค์กร : พัฒนาองค์กรสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและมีธรรมาภิบาล
ผู้เข้าชม 1239 คน UPDATE วันที่ 2/10/2563 15:36:05

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin