สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 

มีหลักสูตร 1 ระดับ 1 หลักสูตร คือ

 1.หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559-TQF) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
  - วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
  - วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 หมายเหตุ   กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/main/apply.html

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Economics Program)
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
 ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 อักษรย่อ ศ.บ.
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Economics
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Econ.
  
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
   

    

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Economics Program)
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 อักษรย่อ ศ.บ.
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Economics
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Econ.
  
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้นการโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล หรือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
    

    
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788
ผู้เข้าชม 33713 คน UPDATE วันที่ 25/10/2562 19:22:18

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin