สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565


       รายละเอียดดังไฟล์แนบ    หรือที่   https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm
ผู้เข้าชม 283 คน UPDATE วันที่ 3/2/2565 0:53:09

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin