นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ลงทะเบียนไม่ลาพักการศึกษา ตั้งแต่ 2 ภาคการศึกษาขึ้นไป ขอให้ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล 02-504-7226 หรือ แจ้งมาที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อประสานงาน 02-504-8196-9

ผู้เข้าชม 498 คน UPDATE วันที่ 2/1/2563 10:12:58

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin